Xuất khẩu báo cáo tài chính

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Các tiện ích trên phần mềm > Tệp > Xuất khẩu dữ liệu >

Xuất khẩu báo cáo tài chính

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Chức năng

Cho phép xuất khẩu các Báo cáo tài chính để nhập vào phần mềm MISA Bamboo.NET X1 2019 của đơn vị dự toán cấp trên để phục vụ việc xét duyệt/thẩm định và tổng hợp báo cáo của đơn vị dự toán cấp trên.

2. Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

Để xuất khẩu dữ liệu các báo cáo tài chính, thực hiện theo hướng dẫn sau:

1. Vào Tệp\Xuất khẩu dữ liệu\Xuất khẩu báo cáo tài chính

XK BCTC_01

2. Chọn các thông tin để xuất khẩu dữ liệu tại màn hình Xuất khẩu báo cáo tài chính.

Kỳ báo cáo

o Chọn Quý hoặc Cả năm.

o Chọn Năm.

Hệ thống đã tích chọn sẵn toàn bộ các báo cáo tài chính, trường hợp không muốn xuất khẩu dữ liệu trên báo cáo nào thì anh/chị bỏ tích tại báo cáo đó.

Nhấn Tiếp tục.

XK BCTC_02

3. Phần mềm chuyển sang bước Tuỳ chọn xuất khẩu B02b-X: Báo cáo tổng hợp chi ngân sách xã theo nội dung kinh tế:

Phần mềm mặc định tích chọn Lấy số dư TK 8192: phần mềm sẽ lấy các PSNO 8192 - PSCO 8192.

Nếu tích chọn Lấy số dư tạm ứng kho bạc thì phần mềm sẽ lấy các PSCO 1121 (tạm ứng) + PSDU (8192/1121) (chi từ tạm ứng) – PSĐU (8142/8192) - PSNO 1121 (NV: Nộp trả tạm ứng).

XK BCTC_03

4. Nhấn Tiếp tục.

5. Anh/chị chọn nơi lưu tệp dữ liệu các báo cáo tài chính cần xuất khẩu.

6. Nhấn Xuất khẩu.

XK BCTC_04