R20

Navigation:  9.Lịch sử phát triển >

R20

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tính năng phát triển trong phiên bản R20 (Ngày phát hành: 10/10/2019)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Kế toán muốn xuất khẩu báo cáo theo TT 344 để nộp lên đơn vị chủ quản tổng hợp báo cáo toàn huyện