Khi xuất khẩu DVC, kế toán muốn Giấy rút dự toán sắp xếp theo đúng thứ tự kho bạc yêu cầu để làm việc nhanh chóng hơn

Navigation:  9.Lịch sử phát triển > R21 >

Khi xuất khẩu DVC, kế toán muốn Giấy rút dự toán sắp xếp theo đúng thứ tự kho bạc yêu cầu để làm việc nhanh chóng hơn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Khi xuất khẩu DVC trên Giấy rút dự toán ngân sách, kế toán có thể sắp xếp đúng thứ tự kho bạc yêu cầu để làm việc nhanh chóng hơn.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R21, trên mẫu C2-02a/NS,  C2-02b/NS khi xuất khẩu DVC thì phần mềm đang mặc định sắp xếp theo thứ tự mã NDKT => Mã chương => Mã ngành mà mỗi kho bạc yêu cầu đơn vị phải nhập lại cho đúng theo thứ tự khác nhau.

Kể từ phiên bản R21, khi xuất khẩu DVC trên mẫu C2-02a/NS, C2-02b/NS: Giấy rút dự toán ngân sách, chương trình cho phép khi xuất ra DVC sắp xếp đúng thứ tự  yêu cầu của kho bạc.

1. Trên chứng từ Phiếu rút tiền kho bạc, nhấn In\Giấy rút dự toán ngân sách (C2-02a/NS) (TT số 77/2017/TT-BTC).

2. Nhấn Sắp xếp.

3. Chọn nội dung tại cột Sắp xếp theo và chọn Thứ tự tương ứng. Nhấn Đồng ý.

R21_3_sap xep_01

4. Nhấn Xuất khẩu DCV => chương trình sẽ xuất khẩu file xml và sắp xếp theo thứ tự sắp xếp của anh/chị.

R21_3_sap xep_02