Kế toán xã muốn in Sổ quỹ tiền mặt theo Thông tư 107/2017/TT-BTC để nộp cho Phòng tài chính

Navigation:  9.Lịch sử phát triển > R21 >

Kế toán xã muốn in Sổ quỹ tiền mặt theo Thông tư 107/2017/TT-BTC để nộp cho Phòng tài chính

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán in được Sổ quỹ tiền mặt theo Thông tư 107/2017/TT-BTC để nộp báo cáo cho Phòng tài chính.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R21, phần mềm chỉ cho phép in Sổ quỹ tiền mặt (Mẫu theo Quyết định 94/2005/QĐ-BTC).

Kể từ phiên bản R21, phần mềm in Sổ quỹ tiền mặt theo Thông tư 107/2017/TT-BTC.

1. Vào menu Báo cáo\Tiền mặt, tiền gửi\S11-H: Sổ quỹ tiền mặt.

2. Khai báo tham số báo cáo:

Chọn Kỳ báo cáo, Tài khoản.

Nếu tích chọn In tháng chỉnh lý quyết toán: chương trình sẽ chỉ lấy lên số liệu của các chứng từ trong tháng chỉnh lý.

Nếu tích chọn In chi tiết thì trên cùng 1 chứng từ có bao nhiêu dòng hạch toán chi tiết (cùng thuộc 1 báo cáo) thì hiển thị bấy nhiêu dòng và hiển thị thông tin diễn giải chi tiết tương ứng với từng dòng hạch toán.

R21_2_S11H_01

3. Nhấn Đồng ý.

R21_2_S11H_02