R21

Navigation:  9.Lịch sử phát triển >

R21

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tính năng phát triển trong phiên bản R21 (Ngày phát hành: 22/10/2019)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Kế toán muốn Mẫu giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (TT 08/2016/TT-BTC) hiển thị số tiền trả đơn vị được thụ hưởng để đầy đủ số liệu

2. Kế toán xã muốn in Sổ quỹ tiền mặt theo Thông tư 107/2017/TT-BTC để nộp cho Phòng tài chính

3. Khi xuất khẩu DVC, kế toán muốn Giấy rút dự toán sắp xếp theo đúng thứ tự kho bạc yêu cầu để làm việc nhanh chóng hơn