*Tính năng mới:

1. Bổ sung mẫu C2-01c/NS: Lệnh chi tiền (Thông tư 77/2017/TT-BTC)

2. Bổ sung mẫu C2-03/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước (Mẫu tuỳ chỉnh) (Thông tư 77/2017/TT-BTC)

3. Bổ sung mẫu C2-05a/NS: Giấy nộp trả kinh phí (Thông tư 77/2017/TT-BTC)

4. Bổ sung mẫu C2-05c/NS: Giấy nộp trả kinh phí cho ngân sách cấp huyện (Thông tư 77/2017/TT-BTC)

5. Bổ sung mẫu C2-12/CKC: Giấy đề nghị cam kết chi NSNN (Thông tư 77/2017/TT-BTC)

6. Bổ sung mẫu C2-13/NS: Phiếu điều chỉnh cam kết chi (Thông tư 77/2017/TT-BTC)

7. Bổ sung mẫu C2-17a/NS: Lệnh ghi thu, ghi chi Ngân sách (Thông tư 77/2017/TT-BTC)

8. Bổ sung mẫu C3-02/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước vốn đầu tư (Thông tư 77/2017/TT-BTC)

9. Bổ sung mẫu C3-04/NS: Giấy nộp trả vốn đầu tư (Thông tư 77/2017/TT-BTC)

10. Cập nhật mẫu Phiếu thu và Phiếu chi theo Thông tư 107/2017/TT-BTC

11. Đáp ứng mẫu Giấy rút dự toán in được theo chương 800 và cộng gộp MLNS trên mẫu theo Thông tư 77/2017/TT-BTC theo yêu cầu Kho bạc

12. In Quyết toán chi ngân sách xã theo Mục lục ngân sách (Thông tư 344/2016/TT-BTC) hiển thị chương 800 theo yêu cầu Kho bạc

Chi tiết thay đổi:

1. Bổ sung mẫu C2-01c/NS: Lệnh chi tiền (Thông tư 77/2017/TT-BTC)

Trên phiên bản R4, phần mềm bổ sung mẫu C2-01c/NS: Lệnh chi tiền (TT số/2017/TT-BTC) đáp ứng đúng thông tư số/2017/TT-BTC , đồng thời bỏ mẫu C2-01a/NS: Lệnh chi tiền (Quyết định 759/QĐ-BTC).

Chi tiết thay đổi:

Bổ sung mẫu C2-01c/NS: Lệnh chi tiền (TT số/2017/TT-BTC) trên các giao diện:

oPhiếu rút tiền kho bạc

oPhiếu thu tiền

oPhiếu chuyển khoản kho bạc

Để in được mẫu C2-01c/NS: Lệnh chi tiền (TT số/2017/TT-BTC), anh/chị thực hiện như sau:

oNhấn In, chọn in mẫu C2-01c/NS: Lệnh chi tiền (TT số 77/2017/TT-BTC):

R4.1_anh1

oKhai báo các tham số báo cáo.

R4.1_anh2

oNhấn Đồng ý, hiển thị mẫu Lệnh chi tiền (C2-01c/NS) (TT số 77/2017/TT-BTC):

R4.1_anh3

 

2. Bổ sung mẫu C2-03/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước (Mẫu tuỳ chỉnh) (Thông tư 77/2017/TT-BTC).

Trên phiên bản R4, phần mềm bổ sung giấy C2-03/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước (Thông tư 77/2017/TT-BTC) (Mẫu tuỳ chỉnh) trên Bảng kê thanh toán tạm ứng để đáp ứng đúng theo thông tư 77/2017/TT-BTC.

Chi tiết thay đổi:

Trên Bảng kê thanh toán tạm ứng, nhấn In, chọn in mẫu C2-03/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước (Thông tư 77/2017/TT-BTC) (Mẫu tuỳ chỉnh).

R4.2_anh1

Khai báo các tham số báo cáo.

R4.2_anh2

Nhấn Đồng ý, hiển thị lên mẫu Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước (TT số 77/2017/TT-BTC) (Mẫu tùy chỉnh):

R4.2_anh3

3. Bổ sung mẫu C2-05a/NS: Giấy nộp trả kinh phí (Thông tư 77/2017/TT-BTC)

Trên phiên bản R4, phần mềm bổ sung giấy Giấy nộp trả kinh phí (C2-05a/NS) (TT số 77/2017/TT-BTC) để đáp ứng đúng thông tư số 77/2017/TT-BTC, đồng thời bỏ mẫu Giấy nộp trả kinh phí (C2-05a/NS) (QĐ 759/TT-BTC).

Chi tiết thay đổi:

Bổ sung mẫu Giấy nộp trả kinh phí (C2-05a/NS) (TT số 77/2017/TT-BTC) trên các giao diện:

oPhiếu chi

oPhiếu nộp tiền kho bạc

oChi tiền gửi

Để in được mẫu Giấy nộp trả kinh phí (C2-05a/NS) (TT số 77/2017/TT-BTC), thực hiện như sau:

oNhấn In, chọn in mẫu Giấy nộp trả kinh phí (C2-05a/NS) (TT số 77/2017/TT-BTC).

R4.3_anh1

oKhai báo các tham số báo cáo.

R4.3_anh2

oNhấn Đồng ý, hiển thị mẫu Giấy nộp trả kinh phí (C2-05a/NS) (TT số 77/2017/TT-BTC):

R4.3_anh3

4. Bổ sung mẫu C2-05c/NS: Giấy nộp trả kinh phí cho ngân sách cấp huyện (Thông tư 77/2017/TT-BTC).

Trên phiên bản R4, phần mềm bổ sung giấy Giấy nộp trả kinh phí cho ngân sách cấp huyện (C2-05c/NS) (TT số 77/2017/TT-BTC) để đáp ứng đúng thông tư số 77/2017/TT-BTC.

Chi tiết thay đổi:

Để in được mẫu Giấy nộp trả kinh phí cho ngân sách cấp huyện (C2-05c/NS) (TT số 77/2017/TT-BTC), thực hiện như sau:

oNhấn In, chọn in mẫu Giấy nộp trả kinh phí cho ngân sách cấp huyện (C2-05c/NS) (TT số 77/2017/TT-BTC).

R4.4_anh1

oKhai báo các tham số báo cáo.

R4.4_anh2

oNhấn Đồng ý, hiển thị mẫu Giấy nộp trả kinh phí cho ngân sách cấp huyện (C2-05c/NS) TT số 77/2017/TT-BTC):

R4.4_anh3

5. Bổ sung mẫu C2-12/CKC: Giấy đề nghị cam kết chi NSNN (Thông tư 77/2017/TT-BTC)

Trên phiên bản R4, phần mềm bổ sung giấy Giấy đề nghị cam kết chi NSNN (C2-12/CKC) (TT số 77/2017/TT-BTC) để đáp ứng đúng Thông tư 77/2017/TT-BTC.

Chi tiết thay đổi:

Để in được mẫu Giấy đề nghị cam kết chi NSNN (C2-12/CKC) (TT số 77/2017/TT-BTC), thực hiện như sau:

oTrên chứng từ Đề nghị cam kết chi, nhấn In

R4.5_anh1

oChọn in mẫu Giấy đề nghị cam kết chi NSNN (C2-12/CKC) (TT số 77/2017/TT-BTC)

R4.5_anh2

6. Bổ sung mẫu C2-13/NS: Phiếu điều chỉnh cam kết chi (Thông tư 77/2017/TT-BTC).

Trên phiên bản R4, phần mềm bổ sung giấy Phiếu điều chỉnh cam kết chi (C2-13/NS) (TT số 77/2017/TT-BTC) để đáp ứng Thông tư 77/2017/TT-BTC.

Chi tiết thay đổi:

Để in được mẫu Phiếu điều chỉnh cam kết chi (C2-13/NS) (TT số 77/2017/TT-BTC), thực hiện như sau:

oTrên chứng từ Điều chỉnh cam kết chi, nhấn In

R4.6_anh1

oChọn in mẫu Phiếu điều chỉnh cam kết chi (C2-13/NS) (TT số 77/2017/TT-BTC).

R4.6_anh2

 

7. Bổ sung mẫu C2-17a/NS: Lệnh ghi thu, ghi chi Ngân sách (Thông tư 77/2017/TT-BTC).

Trên phiên bản R4, phần mềm bổ sung giấy Lệnh ghi thu, ghi chi Ngân sách C2-17a/NS (TT số 77/2017/TT-BTC) để đáp ứng đúng Thông tư 77/2017/TT-BTC, đồng thời bỏ mẫu Lệnh ghi thu, ghi chi Ngân sách (C2-17a/NS) (QĐ 759/TT-BTC).

Chi tiết thay đổi:

Để in được mẫu Lệnh ghi thu, ghi chi Ngân sách C2-17a/NS (TT số 77/2017/TT-BTC), thực hiện như sau:

oTrên Bảng kê ghi thu - ghi chi, nhấn In

R4.7_anh1

oChọn in mẫu Lệnh ghi thu, ghi chi Ngân sách C2-17a/NS (TT số 77/2017/TT-BTC):

R4.7_anh2

8. Bổ sung mẫu C3-02/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước vốn đầu tư (Thông tư 77/2017/TT-BTC).

Trên phiên bản R4, phần mềm bổ sung giấy Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước (C3-02/NS) (TT số 77/2017/TT-BTC) để đáp ứng đúng Thông tư 77/2017/TT-BTC, đồng thời bỏ mẫu Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước (C3-02/NS) (QĐ 759/TT-BTC).

Chi tiết thay đổi:

Để in được mẫu Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước (C3-02/NS) (TT số 77/2017/TT-BTC), thực hiện như sau:

oTrên Bảng kê thanh toán tạm ứng, nhấn In, chọn in mẫu Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước (C3-02/NS) (TT số 77/2017/TT-BTC).

R4.8_anh1

oKhai báo các tham số báo cáo.

R4.8_anh2

oNhấn Đồng ý.

R4.8_anh3

9. Bổ sung mẫu C3-04/NS: Giấy nộp trả vốn đầu tư (Thông tư 77/2017/TT-BTC).

Trên phiên bản R4, phần mềm bổ sung giấy Giấy nộp trả vốn đầu tư (C3-04/NS) (TT số 77/2017/TT-BTC) để đáp ứng đúng Thông tư 77/2017/TT-BTC, đồng thời bỏ mẫu Giấy nộp trả vốn đầu tư (C3-04/NS) (QĐ số 759/TT-BTC).

Chi tiết thay đổi:

Bổ sung mẫu Giấy nộp trả vốn đầu tư (C3-04/NS) (TT số 77/2017/TT-BTC) trên các giao diện:

oPhiếu chi tiền

oPhiếu nộp tiền kho bạc

Để in được mẫu Giấy nộp trả vốn đầu tư (C3-04/NS) (TT số 77/2017/TT-BTC), thực hiện như sau:

oNhấn In, chọn in mẫu Giấy nộp trả vốn đầu tư (C3-04/NS) (TT số 77/2017/TT-BTC)

R4.9_anh1

oKhai báo các tham số báo cáo.

R4.9_anh2

oNhấn Đồng ý.

R4.9_anh3

10. Cập nhật mẫu Phiếu thu và Phiếu chi theo Thông tư 107/2017/TT-BTC.

Trên phiên bản R4, phần mềm cập nhật mẫu Phiếu thuPhiếu chi theo Thông tư 77/2017/TT-BTC.

Chi tiết thay đổi:

Đáp ứng các mẫu Phiếu thu, Phiếu chi theo Thông tư 107/2017/TT-BTC trên các giao diện sau:

oCác mẫu Phiếu thu:

Phiếu thu: Phiếu thu, Phiếu rút tiền kho bạc, Chi tiền gửi, Chuyển khoản kho bạc, Phiếu xuất kho.

Phiếu thu (2 liên): Phiếu thu, Phiếu rút tiền kho bạc, Chi tiền gửi, Chuyển khoản kho bạc.

Phiếu thu (Giấy cuộn A5): Phiếu thu, Phiếu rút tiền kho bạc, Chi tiền gửi, Phiếu xuất kho.

Phiếu thu MLNS: Phiếu thu, Phiếu rút tiền kho bạc, Chi tiền gửi, Chuyển khoản kho bạc.

oCác mẫu Phiếu chi:

Phiếu chi: Phiếu chi, Phiếu nộp tiền kho bạc, Nhập mua bằng tiền mặt.

Phiếu chi (2 liên): Phiếu chi, Phiếu nộp tiền kho bạc.

Phiếu chi (Giấy cuộn A5): Phiếu chi, Phiếu nộp tiền kho bạc, Nhập mua bằng tiền mặt.

Phiếu chi MLNS: Phiếu chi, Phiếu nộp tiền kho bạc.

Để in được Phiếu thu hoặc Phiếu chi tại các chứng từ ở trên, thực hiện như sau:

oNhấn In, chọn in mẫu Phiếu thu hoặc Phiếu chi theo nhu cầu của đơn vị.

R4.10_anh1

11. Đáp ứng mẫu Giấy rút dự toán in được theo chương 800 và cộng gộp MLNS trên mẫu theo Thông tư 77/2017/TT-BTC theo yêu cầu Kho bạc.

Trên phiên bản R4, phần mềm đáp ứng mẫu Giấy rút dự toán ngân sách C2-02a/NS(TT số 77/2017/TT-BTC) Giấy rút dự toán ngân sách C2-02b/NS(TT số 77/2017/TT-BTC) hiển thị theo chương 800 trên mẫu Thông tư 77/2017/TT-BTC theo yêu cầu Kho bạc.

Chi tiết thay đổi:

Đáp ứng 2 mẫu Giấy rút dự toán ngân sách C2-02a/NS(TT số 77/2017/TT-BTC) Giấy rút dự toán ngân sách C2-02b/NS(TT số 77/2017/TT-BTC) tại các giao diện:

oPhiếu rút tiền kho bạc

oChuyển khoản kho bạc

oPhiếu thu

oChuyển tiền nội bộ

oNhập mua bằng tiền gửi

oBảng kê chứng từ thực chi

oBảng kê thanh toán tạm ứng

Bổ sung tích chọn In chương 800 trên tham số.

R4.11_anh1

Nếu anh/chị tích chọn thì chương hiển thị trên mẫu đổi hết thành chương 800

R4.11.1

12. In Quyết toán chi ngân sách xã theo Mục lục ngân sách (Thông tư 344/2016/TT-BTC) hiển thị chương 800 theo yêu cầu Kho bạc

Trên phiên bản R4, khi in Biểu số 11: Quyết toán chi ngân sách xã theo MLNS (TT số 344/2016/TT-BTC), khách hàng có thể in theo chương 800 hoặc in theo chương nhập liệu thông thường.

Chi tiết thay đổi:

Trên giao diện Tham số báo cáo khi in báo cáo Biểu số 11: Quyết toán chi ngân sách xã theo MLNS (TT số 344/2016/TT-BTC) bổ sung thêm tích chọn In chương 800:

R4.12_anh1

Nếu anh/chị tích chọn thì chương hiển thị trên mẫu đổi hết thành chương 800

R4.12_anh2