4. Những điểm mới của MISA Bamboo.NET 2019

Navigation:  »No topics above this level«

4. Những điểm mới của MISA Bamboo.NET 2019

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1.Đáp ứng thông tư 324/2016 TT - BTC quy định hệ thống mục lục ngân sách

- Thay đổi hệ thống Chương: Bổ sung 15 Chương mới, đổi tên 39 Chương, xóa bỏ 9 Chương

- Thay đổi Loại - khoản: Bổ sung 11 Khoản, đổi tên 7 Khoản, xóa bỏ 16 Khoản, gộp 120 Khoản thành 18 Khoản, tách 2 Khoản thành 12 Khoản

- Thay đổi Mục - Tiểu mục: Bổ sung 177 Tiểu mục, đổi tên 329 Tiểu mục, xóa bỏ 460 Tiểu mục.

- Thay đổi Danh mục Chương trình mục tiêu: Xóa bỏ 206 CTMT đã kết thúc, bổ sung 10 CTMT, sửa tên 2 CTMT.

2.Tự động kết chuyển số dư cuối năm tài chính 2017 thành số dư đầu năm 2018 và tự động hạch toán chi phí lương, các khoản trích nộp theo lương đúng hệ thống MLNS mới

3.Đáp ứng đầy đủ 24 mẫu biểu giao dịch với kho bạc theo Thông tư 77/2017/TT - BTC và Thông tư 344/2016/TT - BTC

4.Đáp ứng đầy đủ 18 mẫu báo cáo công khai ngân sách Nhà nước theo Thông tư 343/2016/TT - BTC

5.Đáp ứng đầy đủ 13 mẫu báo cáo về quản lý ngân sách và hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn theo Thông tư 344/2016/TT - BTC

6.Đáp ứng 3 mẫu đối chiếu Mẫu số 01 - SDKP/ĐVDT, Mẫu số 02 - SDKP/ĐVDT, Mẫu số 05 - ĐCSDTK/KBNN theo Quyết định số 4377/QĐ - KBNN

7.Tích hợp với phần mềm MISA Cloud Center giúp đơn vị có thể tải và tra cứu giấy phép sử dụng.

8.Cải tiến chức năng Chuyển đổi dữ liệu từ MISA Bamboo.NET 2015 và MISA Bamboo.NET 2017 lên MISA Bamboo.NET 2019

9.Cải tiến tốc độ các mẫu báo cáo