Báo cáo đối chiếu Mẫu 01, Mẫu 02 lên sai số liệu

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Những câu hỏi thường gặp mùa quyết toán > Trong quyết toán >

Báo cáo đối chiếu Mẫu 01, Mẫu 02 lên sai số liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.