Trong quyết toán

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Những câu hỏi thường gặp mùa quyết toán >

Trong quyết toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tôi muốn hạch toán chi trong tháng chỉnh lý quyết toán thì làm như thế nào?

Tôi muốn hạch toán chi chuyển nguồn năm sau thì làm như thế nào?

Khi in bảng cân đối tài khoản, số liệu đã nhập hết rồi nhưng tài khoản 334 và 332 vẫn còn số dư thì phải làm như thế nào?

Báo cáo đối chiếu Mẫu 01, Mẫu 02 lên sai số liệu