Tôi muốn hạch toán chi chuyển nguồn năm sau thì làm như thế nào?

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Những câu hỏi thường gặp mùa quyết toán > Trong quyết toán >

Tôi muốn hạch toán chi chuyển nguồn năm sau thì làm như thế nào?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Hướng dẫn:

1. Khái niệm

Chi chuyển nguồn là việc chuyển nguồn kinh phí năm trước sang năm sau để thực hiện các khoản chi đã được bố trí trong dự toán năm trước hoặc dự toán bổ sung nhưng đến hết thời gian chỉnh lý chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa xong được cơ quan có thẩm quyền cho tiếp tục thực hiện chi vào ngân sách năm sau.

2. Hạch toán

Căn cứ vào chứng từ đã được Kho bạc xác nhận kế toán ghi Nợ TK 8141/Có TK 7142 vào thời điểm quý 01 năm sau.

Một số đơn vị, do phương thức đối chiếu với kho bạc và đơn vị chủ quản, khoản chi chuyển nguồn sang năm sau được hiểu như một khoản chi và cắt giảm số dư tiền gửi NSX tại Kho bạc nên kế toán xã phải hạch toán như một khoản chi năm nay ghi Nợ TK 8142/Có TK 1121.

3. Hướng dẫn xử lý trên phần mềm

hmtoggle_plus1Trường hợp 1: Đơn vị hạch toán Nợ TK 8141/Có TK 7142 vào quý 01 năm 2020. (VD: năm hạch toán hiện thời đang là năm 2019)

Bước 1: Trên phần mềm, đơn vị chuyển năm hạch toán từ năm 2019 sang năm 2020

HD_chi chuyen nguon_01

 Bước 2: Đơn vị vào phân hệ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác

Chọn ngày chứng từ, ngày hạch toán nằm trong quý 01/2020.

Hạch toán Nợ TK 8141/Có TK 7142.

Chọn nguồn, chương, khoản, tiểu mục, rồi nhấn Cất.

HD_chi chuyen nguon_02

 Bước 3: Đơn vị vào Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Dự toán chi\Tạo mẫu dự toán chi theo NDKT.

Đơn vị mở Mẫu dự toán chi theo NDKT lên sau đó tìm tới chỉ tiêu Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau (nếu có).

Kích đúp chuột vào chỉ tiêu  Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau, sau đó sửa lại tài khoản  8141

Tích chọn Chuyển nguồn. 

Sau đó nhấn Cất và đóng mẫu dự toán.(Thao tác này nhằm mục đích lấy được số tiền của bút toán chi chuyển nguồn lên báo cáo tổng hợp chi theo nội dung kinh tế ở năm 2019)

HD_chi chuyen nguon_03

hmtoggle_plus1Trường hợp 2: Đơn vị hạch toán Nợ TK: 8142/ Có TK 1121 tại thời điểm năm 2019

 Bước 1: Đơn vị vào Dự toán ngân sách/Chuyển khoản kho bạc, hạch toán Nợ TK 8142/Có TK 1121 sau đó nhấn Cất. (Lưu ý ngày chứng từ và ngày hạch toán nằm trong năm 2019).

HD_chi chuyen nguon_04

 Đơn vị mở Mẫu dự toán chi theo NDKT lên sau đó tìm tới chỉ tiêu Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau (nếu có).

Kích đúp chuột vào chỉ tiêu  Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau, sau đó sửa lại tài khoản  8142

Không tích chọn Chuyển nguồn. 

Sau đó nhấn Cất và đóng mẫu dự toán.

HD_chi chuyen nguon_05