9.2. B02a-X: Báo cáo tổng hợp thu ngân sách xã theo NDKT

Navigation:  6.Những câu hỏi thường gặp > Các bước để hoàn thành báo cáo quyết toán trên MISA Bamboo.NET 2019 như thế nào? > Bước 9: Thực hiện in các báo cáo quyết toán phải nộp >

9.2. B02a-X: Báo cáo tổng hợp thu ngân sách xã theo NDKT

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Hướng dẫn:

Vào menu Báo cáo\Báo cáo theo Quyết định, Thông tư\Báo cáo tài chính, chọn in B02a-X: Báo cáo tổng hợp thu ngân sách xã theo nội dung kinh tế.

9.2. B02a-X

Các vấn đề sai sót thường gặp phải:

hmtoggle_plus1Vấn đề 1: Tổng dự toán năm bị sai

Nguyên nhân 1: Đơn vị chưa nhập hoặc nhập chưa đúng dự toán thu theo NDKT

Giải pháp: Cần nhập bù hoặc sửa sai các chứng từ sau:

1. Lập dự toán: Lập Dự toán thu đầu năm theo NDKT. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

2. Bổ sung dự toán: Bổ sung dự toán thu theo NDKT. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

3. Điều chỉnh dự toán: Điều chỉnh dự toán thu theo NDKT. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Nguyên nhân 2: Một số chỉ tiêu không cộng lên chỉ tiêu tổng hợp

Giải pháp:

1.Vào menu Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Dự toán thu\Tạo mẫu dự toán thu theo NDKT.

2.Chọn mẫu dự toán đơn vị đang sử dụng, tìm đến chỉ tiêu đang không cộng lên chỉ tiêu tổng hợp, tích chọn "Cộng lên chỉ tiêu tổng hợp".

9.2. B02a-X_VD1_NN2_01

Nguyên nhân 3: Một số chỉ tiêu không thiết lập "Sử dụng trong báo cáo trong báo cáo TH thu NSX theo NDKT

Giải pháp:

1. Vào menu Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Dự toán thu\Tạo mẫu dự toán thu theo NDKT.

2. Chọn mẫu dự toán đơn vị đang sử dụng, tìm đến chỉ tiêu đang không lên báo cáo, tích chọn "Sử dụng trong báo cáo trong báo cáo TH thu NSX theo NDKT".

9.2. B02a-X_VD1_NN3

 

hmtoggle_plus1Vấn đề 2: Cột thực hiện trong tháng và Luỹ kế từ đầu năm không lên số liệu

Vấn đề: Cột Thực hiện trong tháng và Luỹ kế từ đầu năm không lên số liệu.

9.2. B02a-X_VD2_01

Nguyên nhân: đã thực hiện bút toán kết chuyển cuối năm.

Giải pháp:

1. Vào Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác: bỏ ghi hoặc xoá chứng từ kết chuyển cuối năm.

2. Sau đó vào menu Báo cáo\Báo cáo theo Quyết định, Thông tư\Báo cáo tài chính, chọn in B02a-X: Báo cáo tổng hợp thu ngân sách xã theo nội dung kinh tế.

9.2. B02a-X_VD2_02

 

hmtoggle_plus1Vấn đề 3: Cột Thực hiện trong tháng lên sai số liệu so với Bảng kê thu ngân sách xã qua kho bạc

Nguyên nhân 1: Khi Số thực hiện trong tháng của Bảng kê thu ngân sách xã qua kho bạc theo NDKT bằng Số tiền trong Báo cáo quyết toán thu ngân sách xã theo mục lục NSNN, đơn vị đã nhập thiếu hoặc nhập thừa chứng từ thu ngân sách xã.

Giải pháp:

1. Vào menu Báo cáo\Báo cáo theo Quyết định, Thông tư\Báo cáo tài chính, chọn in B03a-X: Báo cáo quyết toán thu ngân sách xã theo mục lục NSNN. Kiểm tra từng Chương, Khoản, Tiểu mục sai số liệu.

2. Sau đó, nhấn Tìm kiếm, tìm kiếm các chứng từ PSCO 7142 có Chương, Khoản, Tiểu mục sai số liệu, đối chiếu từng chứng từ với chứng từ gốc.

Nguyên nhân 2: Do hạch toán chứng từ thu nhầm tài khoản.

Giải pháp: Vào menu Báo cáo\Báo cáo theo Quyết định, Thông tư\S01b-X: Sổ cái, chọn in TK 7141, kiểm tra các chứng từ PSCO 7141, sửa các chứng từ hạch toán sai tài khoản về đúng.

hmtoggle_plus1Vấn đề 4: Cột Thực hiện/Luỹ kế từ đầu năm sai

Nguyên nhân: Do số liệu thực hiện trong tháng của các kỳ trước bị sai số liệu.

Giải pháp: Vào menu Báo cáo\Báo cáo theo Quyết định, Thông tư\Báo cáo tài chín\B02a-X: Báo cáo tổng hợp thu ngân sách xã theo nội dung kinh tế. Chọn in báo từng tháng, bắt đầu từ tháng 1 để xác định chính xác tháng bị sai.