Bước 9: Thực hiện in các báo cáo quyết toán phải nộp

Navigation:  6.Những câu hỏi thường gặp > Các bước để hoàn thành báo cáo quyết toán trên MISA Bamboo.NET 2019 như thế nào? >

Bước 9: Thực hiện in các báo cáo quyết toán phải nộp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

9.1. Kiểm tra Bảng cân đối tài khoản

9.2. B02a-X: Báo cáo tổng hợp thu ngân sách xã theo NDKT

9.3. B02b-X: Báo cáo tổng hợp chi ngân sách xã theo NDKT

9.4. B03a-X: Báo cáo tổng hợp thu NSX theo mục lục NSNN

9.5. B03b-X: Báo cáo tổng hợp chi NSX theo mục lục NSNN

9.6. B03-X: Bảng cân đối quyết toán ngân sách xã

9.7. B06-X: Báo cáo kết quả hoạt động tài chính khác của xã

9.8. Biểu số 58: Số dư tài khoản tiền gửi kinh phí ngân sách cấp của đơn vị dự toán (TT số 342/2016/TT-BTC)

9.9. Biểu sổ 59: Tình hình thực hiện dự toán của các nhiệm vụ được chuyển nguồn sang năm sau của các cấp theo hình thức rút dự toán

9.10. Biểu số 60: Cân đối quyết toán ngân sách địa phương

9.11. Biểu số 07: Cân đối quyết toán ngân sách xã

9.12. Biểu số 08: Tổng hợp quyết toán thu ngân sách xã

9.13. Biểu số 09: Tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã

9.14. Biểu số 10: Quyết toán thu ngân sách xã theo MLNS

9.15. Biểu số 11: Quyết toán chi ngân sách xã theo MLNS