9.5. B03b-X: Báo cáo tổng hợp chi NSX theo mục lục NSNN

Navigation:  6.Những câu hỏi thường gặp > Các bước để hoàn thành báo cáo quyết toán trên MISA Bamboo.NET 2019 như thế nào? > Bước 9: Thực hiện in các báo cáo quyết toán phải nộp >

9.5. B03b-X: Báo cáo tổng hợp chi NSX theo mục lục NSNN

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hướng dẫn:

Vào Báo cáo\Báo cáo tài chính\B03b-X: Báo cáo tổng hợp thu NSX theo mục lục NSNN.

9.5 B03b-X_01

Khai báo tham số báo cáo, nhấn Đồng ý.

9.5 B03b-X_02

Vấn đề: Sau khi in báo cáo, đơn vị nhận thấy số tiền chi ngân sách xã theo mục lục NSNN bị sai.

Nguyên nhân 1: Đơn vị đã nhập sai MLNS chi (khi tổng chi đã đúng nhưng chi tiết theo mục lục NSNN thì sai).

Giải pháp 1:

Tìm kiếm các chứng từ PSCO 8142, tiếp tục lọc MLNS thừa và sửa lại chứng từ MLNS thiếu.

Nguyên nhân 2: Do đơn vị nhập thừa hoặc nhập thiếu chứng từ chi.

Giải pháp 2:

Tìm kiếm các chứng từ PSCO 8142 có Chương, Khoản, Tiểu mục sai số liệu, đối chiếu với chứng từ gốc để bổ sung chứng từ thiếu và xoá đi chứng từ thừa.