9.6. B03-X: Bảng cân đối quyết toán ngân sách xã

Navigation:  6.Những câu hỏi thường gặp > Các bước để hoàn thành báo cáo quyết toán trên MISA Bamboo.NET 2019 như thế nào? > Bước 9: Thực hiện in các báo cáo quyết toán phải nộp >

9.6. B03-X: Bảng cân đối quyết toán ngân sách xã

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Hướng dẫn:

Vào Báo cáo\Báo cáo tài chính\B03-X: Báo cáo cân đối quyết toán ngân sách xã.

9.6 B03-X_01

hmtoggle_plus1Vấn đề 1: Tổng số thu, chi ngân sách xã bị sai

Nguyên nhân 1: Do đơn vị nhập thừa, thiếu số dự toán thu, dự toán chi theo NDKT bao gồm số dự toán đầu năm, bổ sung và điều chỉnh.

Giải pháp:

1. Lập dự toán\Lập Dự toán thu đầu năm theo NDKT. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

2. Bổ sung dự toán\Bổ sung dự toán thu theo NDKT. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

3. Điều chỉnh dự toán\Điều chỉnh dự toán thu theo NDKT. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

4. Lập dự toán\Lập Dự toán chi đầu năm theo NDKT. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

5. Bổ sung dự toán\Bổ sung dự toán chi theo NDKT. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

6. Điều chỉnh dự toán\Điều chỉnh dự toán chi theo NDKT. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Nguyên nhân 2: Một số chỉ tiêu không cộng lên chỉ tiêu tổng hợp

Giải pháp: Vào Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Dự toán thu\Tạo mẫu dự toán thu theo NDKT và Dự toán chi\Tạo mẫu dự toán chi theo NDKT, chọn mẫu dự toán đơn vị đang sử dụng, tìm chỉ tiêu đang không cộng lên chỉ tiêu tổng hợp, tích chọn “Cộng lên chỉ tiêu tổng hợp".

Nguyên nhân 3: Một số chỉ tiêu không thiết lập "Sử dụng trong báo cáo TH thu, chi NSX theo NDKT".

Giải pháp: Vào Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Dự toán thu\Tạo mẫu dự toán thu theo NDKT và Dự toán chi\Tạo mẫu dự toán chi theo NDKT, chọn mẫu dự toán đơn vị đang sử dụng, tìm chỉ tiêu đang không lên báo cáo, tích chọn “Sử dụng trong báo cáo TH thu, chi NSX theo NDKT".

hmtoggle_plus1Vấn đề 2: Cột Thực hiện không lên số liệu

Nguyên nhân: Đã thực hiện bút toán kết chuyển cuối năm.

9.6 B03-X_VD2_01

Giải pháp: Vào Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác: bỏ ghi hoặc xoá chứng từ kết chuyển cuối năm. Sau đó thực hiện in báo cáo B03-X: Bảng cân đối quyết toán ngân sách xã.

9.6 B03-X_VD2_02

hmtoggle_plus1Vấn đề 3: Cột Thực hiện lên sai số liệu

Nguyên nhân 1: Đơn vị đã nhập thiếu hoặc nhập thừa chứng từ thu, chi ngân sách xã

Giải pháp:

1. In B03b-X: Báo cáo quyết toán chi theo mục lục NSNN, kiểm tra từng chương, khoản, tiểu mục sai số liệu. Sau đó, tìm kiếm các chứng từ PSNO 8142, có chương, khoản, tiểu mục sai số liệu, đối chiếu từng chứng từ với chứng từ gốc

2. In B03a-X:Báo cáo quyết toán thu theo mục lục NSNN, kiểm tra từng chương, khoản, tiểu mục sai số liệu. Sau đó, tìm kiếm các chứng từ PSCO 7142 có chương, khoản, tiểu mục sai số liệu, đối chiếu từng chứng từ với chứng từ gốc

Nguyên nhân 2: Do hạch toán chứng từ chi nhầm tài khoản

Giải pháp: In Sổ cái TK 8141, 7141 kiểm tra các chứng từ phát sinh Nợ TK 8141, sửa các chứng từ hạch toán sai tài khoản về đúng.

Nguyên nhân 3: Do có chỉ tiêu trong mẫu dự toán chi theo NDKT đang lựa chọn là chỉ tiêu “Chuyển nguồn

Giải pháp: Vào danh sách mẫu dự toán, kiểm tra công thức của của từng chỉ tiêu, bỏ tích “Chuyển nguồn” của các chỉ tiêu bị tích nhầm.