9.7. B06-X: Báo cáo kết quả hoạt động tài chính khác của xã

Navigation:  6.Những câu hỏi thường gặp > Các bước để hoàn thành báo cáo quyết toán trên MISA Bamboo.NET 2019 như thế nào? > Bước 9: Thực hiện in các báo cáo quyết toán phải nộp >

9.7. B06-X: Báo cáo kết quả hoạt động tài chính khác của xã

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hướng dẫn:

Vào Báo cáo\Báo cáo tài chính\B06-X: Báo cáo kết quả hoạt động tài chính khác của xã.

9.7 B06-X_01

=> Phần mềm in B06-X: Báo cáo kết quả hoạt động tài chính khác của xã.

9.7 B06-X_02

Vấn đề: Số thu, chi của các hoạt động lên sai số liệu.

Nguyên nhân: Do hạch toán nhầm loại hoạt động tài chính

Giải pháp: Vào Tìm kiếm, tìm các chứng từ liên quan đến TK 336, 431, kiểm tra hoạt động tài chính của từng chứng từ và chuyển về loại đúng. Ngoài ra, cần kiểm tra tài khoản hạch toán trong danh sách Loại hoạt động phải chính xác.