9.8. Biểu số 58: Số dư tài khoản tiền gửi kinh phí ngân sách cấp của đơn vị dự toán (TT số 342/2016/TT-BTC)

Navigation:  6.Những câu hỏi thường gặp > Các bước để hoàn thành báo cáo quyết toán trên MISA Bamboo.NET 2019 như thế nào? > Bước 9: Thực hiện in các báo cáo quyết toán phải nộp >

9.8. Biểu số 58: Số dư tài khoản tiền gửi kinh phí ngân sách cấp của đơn vị dự toán (TT số 342/2016/TT-BTC)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hướng dẫn:

Căn cứ lấy số liệu lên báo cáo là các phát sinh trong kỳ tài khoản 1121:

Trường hợp tài khoản 1121 không tích chi tiết theo bộ mục lục ngân sách trên hệ thống tài khoản thì báo cáo sẽ không hiển thị thông tin: Mã tính chất nguồn kinh phí, Loại, khoản, Mục, Tiểu mục.

Trường hợp tài khoản 1121 có tích chi tiết theo bộ mục lục ngân sách trên hệ thống tài khoản thì báo cáo sẽ hiển thị đầy đủ thông tin: Mã tính chất nguồn kinh phí, Loại, khoản, Mục, Tiểu mục theo phát sinh thực tế đã nhập.

In báo cáo:

1. Đơn vị vào Báo cáo\Báo cáo ngân sách xã\Biểu số 58: Số dư tài khoản tiền gửi kinh phí ngân sách cấp của đơn vị dự toán (TT số 342/2016/TT-BTC).

2. Khai báo các tham số báo cáo:

Chọn Năm in báo cáo (mặc định năm hạch toán).

Chọn Chương: chọn 1 Chương hoặc chọn tất cả các Chương để in.

Tài khoản: chọn 1 Tài khoản hoặc chọn tất cả các Tài khoản để in.

9.8 Bieu so 58_01

3. Nhấn Đồng ý.

9.8 Bieu so 58_02

LƯU Ý: Để thực hiện được các thao tác như hướng dẫn phía trên, yêu cầu các đơn vị cần sử dụng phiên bản mới nhất của phần mềm.

Xem hướng dẫn cách kiểm tra và cập nhật lên phiên bản mới nhất tại đây