9.4. B03a-X: Báo cáo tổng hợp thu NSX theo mục lục NSNN

Navigation:  6.Những câu hỏi thường gặp > Các bước để hoàn thành báo cáo quyết toán trên MISA Bamboo.NET 2019 như thế nào? > Bước 9: Thực hiện in các báo cáo quyết toán phải nộp >

9.4. B03a-X: Báo cáo tổng hợp thu NSX theo mục lục NSNN

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hướng dẫn:

Vấn đề: Số tiền thu ngân sách xã theo mục lục NSNN bị sai.

Nguyên nhân 1: Đơn vị đã nhập thiếu hoặc nhập thừa chứng từ thu ngân sách xã hoặc nhập sai MLNS.

Giải pháp 1:

1.Vào Báo cáo\Báo cáo tài chính\B03a-X: Báo cáo tổng hợp thu NSX theo mục lục NSNN, kiểm tra từng chương, khoản, tiểu mục sai số liệu.

9.4. B03a-X_01

2. Nhấn Đồng ý trên tham số báo cáo.

9.4. B03a-X_02

3. Tìm kiếm các chứng từ PSCO 7142 có Chương, Khoản, Tiểu mục sai số liệu đối chiếu từng chứng từ với chứng từ gốc.

9.4. B03a-X_NN1

Nguyên nhân 2: Do hạch toán chứng từ thu nhầm tài khoản.

Giải pháp 2:

1. Vào menu Báo cáo\Sổ cái\S01b-X: Sổ cái.

2. Chọn in TK 7141, kiểm tra các chứng từ PSCO 7141, sửa các chứng từ hạch toán sai TK về đúng.