9.12. Biểu số 08: Tổng hợp quyết toán thu ngân sách xã

Navigation:  6.Những câu hỏi thường gặp > Các bước để hoàn thành báo cáo quyết toán trên MISA Bamboo.NET 2019 như thế nào? > Bước 9: Thực hiện in các báo cáo quyết toán phải nộp >

9.12. Biểu số 08: Tổng hợp quyết toán thu ngân sách xã

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hướng dẫn:

Căn cứ lấy số liệu lên báo cáo:

Cột Dự toán sẽ căn cứ vào số liệu Dự toán thu đầu năm theo NDKT + Bổ sung dự toán thu theo theo NDKT + Điều chỉnh dự toán thu theo NDKT tương ứng với Mẫu dự toán được chọn tại tham số báo cáo.

Cột Quyết toán sẽ căn cứ vào số liệu phát sinh trong kỳ Có TK 7142 - Nợ TK 7142 và chứng từ Điều chỉnh kinh phí thu tương ứng với Mục lục ngân sách thuộc các chỉ tiêu nhập trên Mẫu dự toán được chọn tại tham số báo cáo.

In báo cáo:

1. Đơn vị vào Báo cáo\Báo cáo ngân sách xã\Biểu số 08: Tổng hợp quyết toán thu ngân sách xã (TT số 344/2016/TT-BTC).

2. Trên tham số báo cáo:

Chọn kỳ báo cáo.

Chọn Mẫu dự toán thu theo NDKT (Mẫu TT 344/2016/TT-BTC) đã được lập.

9.12. Bieu so 08_01

3. Nhấn Đồng ý.

9.12. Bieu so 08_02