9.11. Biểu số 07: Cân đối quyết toán ngân sách xã

Navigation:  6.Những câu hỏi thường gặp > Các bước để hoàn thành báo cáo quyết toán trên MISA Bamboo.NET 2019 như thế nào? > Bước 9: Thực hiện in các báo cáo quyết toán phải nộp >

9.11. Biểu số 07: Cân đối quyết toán ngân sách xã

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Hướng dẫn:

hmtoggle_plus1Biểu hiện 1: Trên báo cáo Biểu số 07 - Cân đối quyết toán ngân sách xã (TT 344/2016/TT-BTC) các chỉ tiêu chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên và chi chuyển nguồn bị sai số tiền so với Báo cáo tổng hợp chi ngân sách xã theo NDKT

Vấn đề: Các chỉ tiêu chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên và chi chuyển nguồn bị sai số tiền so với Báo cáo tổng hợp chi ngân sách xã theo NDKT.

9.11. Bieu so 07_01

Nguyên nhân: Do khi xem báo cáo Biểu số 07 – Cân đối quyết toán ngân sách xã (TT344/2016/TT-BTC) đơn vị chưa thiết lập cho hiển thị chỉ tiêu chi đầu tư phát triển, chi chuyển nguồn.

Giải pháp:

1. Vào menu Báo cáo\Báo cáo ngân sách xã\Biểu số 07 – Cân đối quyết toán ngân sách xã (TT344/2016/TT-BTC) nhấn vào Thiết lập chỉ tiêu để thiết lập lại số liệu hiển thị cho đúng.

9.11. Bieu so 07_02

2.Tại phần THIẾT LẬP CHỈ TIÊU đơn vị tích chọn vào cột Đầu tư phát triển với các chỉ tiêu đầu tư và tích vào cột chuyển nguồn với chỉ tiêu chi chuyển nguồn như hình đính kèm phía dưới.

9.11. Bieu so 07_03

3.Nhấn Đồng ý.

4.Trên tham số báo cáo, nhấn Đồng ý => Báo cáo sau khi thiết lập sẽ lên đúng số liệu vào các chỉ tiêu:

9.11. Bieu so 07_04

hmtoggle_plus1Biểu hiện 2: Trên báo cáo Biểu số 07: Cân đối quyết toán ngân sách xã (TT 344/2016/TT-BTC) tổng số tiền quyết toán thu lên sai số tiền so với Báo cáo tổng hợp thu ngân sách xã theo NDKT

Nguyên nhân: Do căn cứ để lấy số liệu lên báo cáo Biểu số 07: Cân đối quyết toán ngân sách xã (TT344/2016/TT-BTC) ở chỉ tiêu Thu kết dư là mã số 480, chỉ tiêu Thu chuyển nguồn là mã số 470 theo mẫu dự toán thu theo NDKT (TT 344/2016/TT-BTC). Trên mẫu dự toán mà đơn vị sử dụng đang để mã chỉ tiêu của các chỉ tiêu này khác 470, 480 nên không lên được số liệu.

Giải pháp: Đơn vị vào Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Dự toán thu\Tạo mẫu dự toán thu theo NDKT, mở mẫu dự toán thu theo NDKT mà đơn vị đang sử dụng để sửa lại mã số chỉ tiêu (đơn vị tham khảo hình phía dưới).

Ví dụ sửa lại Mã chỉ tiêu Thu chuyển nguồn từ 600 thành 470.

9.11. Bieu so 07_05

Tương tự với chỉ tiêu Thu kết dư ngân sách năm trước, đơn bị sửa lại mã chỉ tiêu từ 601 thành 480.
Sau khi sửa xong báo cáo sẽ lên đủ số liệu như hình phía dưới:

9.11. Bieu so 07_06