9.15. Biểu số 11: Quyết toán chi ngân sách xã theo MLNS

Navigation:  6.Những câu hỏi thường gặp > Các bước để hoàn thành báo cáo quyết toán trên MISA Bamboo.NET 2019 như thế nào? > Bước 9: Thực hiện in các báo cáo quyết toán phải nộp >

9.15. Biểu số 11: Quyết toán chi ngân sách xã theo MLNS

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hướng dẫn:

Căn cứ lấy số liệu lên báo cáo:

Căn cứ vào các chứng từ phát sinh trong kỳ Nợ TK 8142 phát sinh trong kỳ Có TK 8142 chi tiết cho các MLNS.

In báo cáo:

1. Đơn vị vào Báo cáo\Báo cáo ngân sách xã\Biểu số 11: Quyết toán chi ngân sách xã theo MLNS (TT số 344/2016/TT-BTC).

2. Trên tham số báo cáo:

Chọn Kỳ báo cáo, Nguồn.

 Nếu tích chọn In chương 800 => phần mềm sẽ hiển thị chương 800 trên báo cáo. Còn nếu không tích chọn thì phát sinh chương nào sẽ lấy lên chương đó trên báo cáo.

9.15. Bieu so 11_01

3. Nhấn Đồng ý.

9.15. Bieu so 11_02