Hướng dẫn thiết lập chỉ tiêu báo cáo theo TT 343/2016/TT-BTC, TT 344/2016/TT-BTC

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng >

Hướng dẫn thiết lập chỉ tiêu báo cáo theo TT 343/2016/TT-BTC, TT 344/2016/TT-BTC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hướng dẫn quy trình quản lý và công khai ngân sách xã đồng thời giúp kế toán thiết lập chỉ tiêu của các nhóm báo cáo bao gồm báo cáo công khai và báo cáo ngân sách xã theo TT 343/2016/TT-BTC và TT 344/2016/TT-BTC để hiển thị đúng chỉ tiêu theo số chi đầu tư phát triển, thường xuyên hay dự phòng tại đơn vị.

Hướng dẫn quy trình quản lý và công khai ngân sách xã

Hướng dẫn cách thiết lập chỉ tiêu báo cáo