Quy trình quản lý và công khai ngân sách xã

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn thiết lập chỉ tiêu báo cáo theo TT 343/2016/TT-BTC, TT 344/2016/TT-BTC >

Quy trình quản lý và công khai ngân sách xã

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Mô tả quy trình quản lý và công khai ngân sách xã tại các đơn vị UBND xã/phường/thị trấn theo TT 343/2016/TT-BTC và TT 344/2016/TT-BTC, giúp kế toán các đơn vị nắm rõ các bước thực hiện ngoài thực tế và áp dụng trên phần mềm.

2. Quy trình thực hiện

2.1. Quy trình quản lý ngân sách xã

a.  Lập dự toán

Hằng năm, trên cơ sở hướng dẫn của UBND cấp huyện, UBND cấp xã lập dự toán ngân sách năm sau (theo mẫu biểu số 01 đến mẫu biểu số 05 khoảng quý IV năm trước) trình HĐND xã quyết định.

a. Lap du toan

b. Quyết định dự toán

Sau khi nhận được quyết định giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách xã của UBND cấp huyện, UBND xã hoàn chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn được giao quản lý; dự toán thu, chi ngân sách xã và phương án phân bổ ngân sách xã theo báo cáo Ban Kinh tế - Xã hội xã thẩm tra, Thường trực HĐND xã xem xét, cho ý kiến, trình HĐND xã quyết định theo thời hạn do UBND cấp tỉnh quy định. Sau khi dự toán ngân sách xã được HĐND xã quyết định, UBND xã báo cáo UBND cấp huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện và cơ quan Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để tổ chức thực hiện.

b. Quyet dinh du toan

c. Điều chỉnh dự toán

Điều chỉnh dự toán ngân sách xã hàng năm (nếu có) trong các trường hợp có yêu cầu của UBND cấp trên để đảm bảo phù hợp với định hướng chung hoặc có biến động lớn về nguồn thu và nhiệm vụ chi.

UBND xã tiến hành lập dự toán điều chỉnh báo cáo Ban Kinh tế - Xã hội xã, Thường trực HĐND xã xem xét, cho ý kiến trước khi trình HĐND xã quyết định và báo cáo UBND cấp huyện.

c. Dieu chinh du toan

d. Chấp hành dự toán

Căn cứ dự toán ngân sách xã và phương án phân bổ ngân sách xã cả năm đã được HĐND xã quyết định, UBND xã quyết định phân bổ chi tiết dự toán chi ngân sách xã theo từng bộ phận (theo mẫu biểu số 06) gửi KBNN nơi giao dịch để nhập dự toán và làm căn cứ kiểm soát, thanh toán các khoản chi; đồng thời gửi Phòng tài chính - Kế hoạch huyện để báo cáo

d. Chap hanh du toan

e. Quyết toán ngân sách

UBND xã có trách nhiệm tổ chức, thực hiện công tác hạch toán kế toán, quyết toán ngân sách xã theo MLNS nhà nước và chế độ kế toán ngân sách xã hiện hành; thực hiện chế độ báo cáo kế toán và quyết toán theo quy định. KBNN nơi giao dịch thực hiện công tác kế toán thu, chi quỹ ngân sách xã theo quy định; định kỳ hằng tháng, quý báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách xã, tồn quỹ ngân sách xã gửi UBND xã theo quy định và báo cáo đột xuất khác theo yêu cầu của UBND xã.

e. Quyet toan ngan sach

2.2. Quy trình công khai ngân sách xã

a. Công khai dự toán

a. Cong khai du toan

b. Công khai quyết định dự toán

b. Cong khai quyet dinh DT

c. Công khai tình hình thực hiện dự toán

c. Cong khai tinh hinh thuc hien DT

d. Công khai quyết toán

d. Cong khai quyet toan

3. Các bước thực hiện trên phần mềm

Bước 1: Tạo mẫu dự toán thu, chi theo NDKT (TT 344/2016/TT-BTC). Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Bước 2: Căn cứ vào dự toán chi, các điều chỉnh bổ sung dự toán cũng như các phát sinh trong kỳ để thực hiện in các báo cáo.

Xem hướng dẫn lập dự toán chi tại đây

Xem hướng dẫn điều chỉnh tại đây

Xem hướng dẫn Bổ sung dự toán tại đây

Xem hướng dẫn lập các phát sinh trong kỳ tại đây

Bước 3: Thiết lập chỉ tiêu và in báo cáo

1. Xem hướng dẫn thiết lập chỉ tiêu tại đây.

2. Danh sách các nhóm báo cáo công khai và báo cáo ngân sách xã, xem chi tiết tại đây.