Hướng dẫn cách thiết lập chỉ tiêu báo cáo

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn thiết lập chỉ tiêu báo cáo theo TT 343/2016/TT-BTC, TT 344/2016/TT-BTC >

Hướng dẫn cách thiết lập chỉ tiêu báo cáo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Giúp kế toán thiết lập chỉ tiêu của các nhóm báo cáo bao gồm báo cáo công khai và báo cáo ngân sách xã theo TT 343/2016/TT-BTC và TT 344/2016/TT-BT để hiển thị đúng chỉ tiêu theo số chi đầu tư phát triển, thường xuyên hay dự phòng tại đơn vị.

Nhóm báo cáo tổng hợp

Báo cáo công khai:

1. Biểu số 103: Cân đối dự toán ngân sách xã (TT 343/2016/TT-BTC)

2. Biểu số 108: Cân đối dự toán ngân sách xã (TT 343/2016/TT-BTC)

3. Biểu số 113: Cân đối ngân sách xã (TT 343/2016/TT-BTC)

4. Biểu số 116: Cân đối quyết toán ngân sách xã (TT 343/2016/TT-BTC)

Báo cáo ngân sách xã:

1. Biểu số 01: Cân đối tổng hợp dự toán ngân sách xã (TT số 344/2016/TT-BTC)

2. Biểu số 07: Cân đối quyết toán ngân sách xã (TT 344/2016/TT-BTC)

Nhóm báo cáo chi tiết

Báo cáo công khai:

1. Biểu số 110: Dự toán chi ngân sách xã (TT 343/2016/TT-BTC)

2. Biểu số 115: Ước thực hiện chi ngân sách xã (TT 343/2016/TT-BTC)

3. Biểu số 118: Quyết toán chi ngân sách xã (TT 343/2016/TT-BTC)

Báo cáo ngân sách xã:

1. Biểu số 09: Tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã (TT 344/2016/TT-BTC)

2. Biểu số 11: Quyết toán chi ngân sách xã theo MLNS (TT 344/2016/TT-BTC)

Nhóm báo cáo chi tiết tình hình dự toán năm sau

1.Biểu số 105: Dự toán chi ngân sách xã (TT 343/2016/TT-BTC)

2. Biểu số 03: Tổng hợp dự toán chi ngân sách xã (TT 344/2016/TT-BTC)