Nhóm báo cáo tổng hợp

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn thiết lập chỉ tiêu báo cáo theo TT 343/2016/TT-BTC, TT 344/2016/TT-BTC > Hướng dẫn cách thiết lập chỉ tiêu báo cáo >

Nhóm báo cáo tổng hợp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán thiết lập chỉ tiêu của các báo cáo tổng hợp bao gồm báo cáo công khai và báo cáo ngân sách xã theo TT 343/2016/TT-BTC và TT 344/2016/TT-BT để hiển thị đúng chỉ tiêu theo số chi đầu tư phát triển, thường xuyên hay dự phòng tại đơn vị.

2. Các bước thực hiện

2.1. Danh sách nhóm báo cáo tổng hợp

Báo cáo công khai:

1. Biểu số 103: Cân đối dự toán ngân sách xã (TT 343/2016/TT-BTC)

2. Biểu số 108: Cân đối dự toán ngân sách xã (TT 343/2016/TT-BTC)

3. Biểu số 113: Cân đối ngân sách xã (TT 343/2016/TT-BTC)

4. Biểu số 116: Cân đối quyết toán ngân sách xã (TT 343/2016/TT-BTC)

Báo cáo ngân sách xã:

1. Biểu số 01: Cân đối tổng hợp dự toán ngân sách xã (TT số 344/2016/TT-BTC)

2. Biểu số 07: Cân đối quyết toán ngân sách xã (TT 344/2016/TT-BTC)

2.2. Các bước thực hiện

Bước 1: Tạo mẫu dự toán thu theo NDKT (Mẫu TT 344/2016/TT-BTC). Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

1. Tao mau DT thu

 

Bước 2: Tạo mẫu dự toán chi theo NDKT (Mẫu TT 344/2016/TT-BTC). Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

2. Tao mau DT chi

 

Bước 3: Căn cứ vào dự toán chi đầu năm, điều chỉnh, bổ sung dự toán theo nội dung kinh tế trong năm cũng như các phát sinh trong kỳ để thực hiện in các báo cáo.

Xem hướng dẫn lập dự toán chi đầu năm tại đây

Xem hướng dẫn điều chỉnh tại đây

Xem hướng dẫn Bổ sung dự toán tại đây

Xem hướng dẫn lập các phát sinh trong kỳ tại đây

Bước 4: Thiết lập chỉ tiêu và in báo cáo.

Ví dụ thiết lập chỉ tiêu và in báo cáo đối với Biểu số 108: Cân đối dự toán ngân sách xã (TT 343/2016/TT-BTC).

1. Vào Báo cáo\Báo cáo công khai\Biểu số 108: Cân đối dự toán ngân sách xã (TT 343/2016/TT-BTC).

5. In bao cao

2. Trên tham số báo cáo:

Chọn kỳ báo cáo.

Chọn Mẫu dự toán thu theo NDKT, Mẫu dự toán chi theo NDKT (Mẫu TT 344/2016/TT-BTC) đã được lập.

Chọn Thiết lập chỉ tiêu.

6. Tham so BC

 

3. Phần mềm đã lấy lên toàn bộ chỉ tiêu có trong mẫu dự toán chi theo NDKT theo TT 344/2016/TT-BTC đã được lập ở bước trước. Đồng thời mặc định 1 số chỉ tiêu thuộc Chi thường xuyên Dự phòng theo quy định của TT 344/2016/TT-BTC. Tuy nhiên, đơn vị có thể tuỳ chọn hiển thị chỉ tiêu vào Chi đầu tư phát triển, Chi thường xuyên hoặc Dự phòng (tuỳ thuộc vào thực tế phát sinh của đơn vị.

7. Chi tieu mac dinh

 

Trường hợp anh/chị không cần phải thiết lập lại chỉ tiêu thì nhấn Đồng ý luôn để thực hiện in báo cáo.

Trường hợp chỉ tiêu của đơn vị khác chỉ tiêu mặc định của chương trình thì cần phải thiết lập lại chỉ tiêu cho đúng với thực tế tại đơn vị

Ví dụ: thiết lập chỉ tiêu 0005: Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ và chỉ tiêu 490: Chi khác thuộc Chi đầu tư phát triển thì thực hiện như sau:

8. Thiet lap chi tieu

 

4. Nhấn Đồng ý.

5. Trên tham số báo cáo, nhấn Đồng ý.

6. Chương trình nhóm các chỉ tiêu vào 1 dòng chỉ tiêu trên báo cáo. Dưới đây là báo cáo khi chưa thiết lập chỉ tiêu và sau khi thiết lập chỉ tiêu.

9. BC so sanh