Nhóm báo cáo chi tiết

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn thiết lập chỉ tiêu báo cáo theo TT 343/2016/TT-BTC, TT 344/2016/TT-BTC > Hướng dẫn cách thiết lập chỉ tiêu báo cáo >

Nhóm báo cáo chi tiết

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán thiết lập chỉ tiêu của các báo cáo chi tiết bao gồm báo cáo công khai và báo cáo ngân sách xã theo TT 343/2016/TT-BTC và TT 344/2016/TT-BT để hiển thị đúng chỉ tiêu theo số chi đầu tư phát triển, thường xuyên tại đơn vị.

2. Các bước thực hiện

2.1. Danh sách nhóm báo cáo chi tiết

Báo cáo công khai:

1. Biểu số 110: Dự toán chi ngân sách xã (TT 343/2016/TT-BTC)

2. Biểu số 115: Ước thực hiện chi ngân sách xã (TT 343/2016/TT-BTC)

3. Biểu số 118: Quyết toán chi ngân sách xã (TT 343/2016/TT-BTC)

Báo cáo ngân sách xã:

1. Biểu số 09: Tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã (TT 344/2016/TT-BTC)

2. Biểu số 11: Quyết toán chi ngân sách xã theo MLNS (TT 344/2016/TT-BTC)

2.2. Các bước thực hiện

Bước 1: Tạo mẫu dự toán chi theo NDKT (Mẫu TT 344/2016/TT-BTC). Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

2. Tao mau DT chi

 

Bước 2: Căn cứ vào dự toán chi, các điều chỉnh bổ sung dự toán theo nội dung kinh tế cũng như các phát sinh trong kỳ để thực hiện in các báo cáo.

Xem hướng dẫn lập dự toán chi tại đây

Xem hướng dẫn điều chỉnh tại đây

Xem hướng dẫn Bổ sung dự toán tại đây

Xem hướng dẫn lập các phát sinh trong kỳ tại đây

Bước 3: Thiết lập chỉ tiêu và in báo cáo.

Ví dụ thiết lập chỉ tiêu và in báo cáo đối với Biểu số 118: Quyết toán chi ngân sách xã (TT số 344/2016/TT-BTC).

1. Vào Báo cáo\Báo cáo công khai\Biểu số 118: Quyết toán chi ngân sách xã (TT số 344/2016/TT-BTC).

5. in bao cao 118

2. Trên tham số báo cáo:

Chọn kỳ báo cáo.

Chọn Mẫu dự toán chi theo NDKT (Mẫu TT 344/2016/TT-BTC) đã được lập.

Chọn Thiết lập chỉ tiêu.

6. chon tham so 118

 

3. Phần mềm đã lấy lên toàn bộ chỉ tiêu có trong mẫu dự toán chi theo NDKT theo TT 344/2016/TT-BTC đã được lập ở bước trước. Đồng thời mặc định 1 số chỉ tiêu thuộc Thường xuyên theo quy định của TT344/2016/TT-BTC. Tuy nhiên, đơn vị có thể tuỳ chọn hiển thị chỉ tiêu vào Đầu tư phát triển hoặc Thường xuyên (tuỳ thuộc vào thực tế phát sinh của đơn vị).

7. chi tieu mac dinh 118

 

4. Trường hợp anh/chị không cần phải thiết lập lại chỉ tiêu thì nhấn Đồng ý luôn để thực hiện in báo cáo.

5. Trường hợp đơn vị cần thiết lập lại chỉ tiêu cho đúng với thực tế tại đơn vị, ví dụ: thiết lập chỉ tiêu 0005: Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ, chỉ tiêu 0008: Chi bảo vệ môi trường và chỉ tiêu 490: Chi khác thuộc Chi đầu tư phát triển thì thực hiện như sau:

8. thiet lap chi tieu 118

 

3. Nhấn Đồng ý.

4. Trên tham số báo cáo, nhấn Đồng ý.

5. Chương trình hiển thị từng chỉ tiêu trên báo cáo. Dưới đây là báo cáo khi chưa thiết lập chỉ tiêu và sau khi thiết lập chỉ tiêu.

9. bao cao sau khi thiet lap 118

 

Lưu ý: Khi in Biểu số 09: Tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã (TT 344/2016/TT-BTC) không có cột số thứ tự để kế toán có thể theo dõi và phân biệt được chỉ tiêu cha và chỉ tiêu con. Ngoài ra, trên mẫu dự toán của 1 số đơn vị, cũng không có sự phân biệt rõ ràng chỉ tiêu cha và chỉ tiêu con nên gây nhiều khó khăn cho kế toán khi xem báo cáo.

Ví dụ: Đối với chỉ tiêu cha 410: Chi công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội có 2 chỉ tiêu con 411 và 412 đang hiển thị ngang hàng với chỉ tiêu cha, vì thế khi in Biểu số 09: Tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã (TT 344/2016/TT-BTC) thì không phân biệt được chỉ tiêu cha và con.

9. Luu y 1

 

Với trường hợp này, anh/chị nên thiết lập lại cách hiển thị chỉ tiêu cha và con trong mẫu dự toán để có thể dễ dàng phân biệt được chỉ tiêu cha và con. Các bước thực hiện như sau:

Trên mẫu dự toán của đơn vị, chọn đến chỉ tiêu con, nhập lại ô Nội dung. Ví dụ, thêm 1 dấu "-" trước chỉ tiêu con.

9. Luu y 2

Sau khi sửa lại các chỉ tiêu con, anh/chị in Biểu số 09: Tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã (TT 344/2016/TT-BTC). Trên báo cáo đã có sự phân biệt rõ ràng hơn giữa chỉ tiêu cha và chỉ tiêu con.

9. Luu y 3