Kế toán muốn in Biểu mẫu số 63: Quyết toán thu NSNN, vay NSĐP theo mục lục NSNN TT 342/2016/TT-BTC

Navigation:  9.Lịch sử phát triển > R15 >

Kế toán muốn in Biểu mẫu số 63: Quyết toán thu NSNN, vay NSĐP theo mục lục NSNN TT 342/2016/TT-BTC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán in được Mẫu biểu số 63: Quyết toán thu NSNN, vay ngân sách địa phương theo mục lục NSNN đáp ứng quy định của TT 342/2016/TT-BTC.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R15, khi có các phát sinh PSCO TK 7142 ở các tiểu mục tương ứng trong kỳ báo cáo chương trình cho phép kế toán in được Biểu mẫu số 63: Quyết toán thu NSNN, vay ngân sách địa phương theo mục lục NSNN đáp ứng quy định của TT 342/2016/TT-BTC.

Ví dụ: Ngày 25/03/2019, đơn vị có phát sinh thu phí như sau:

R15_Bieu so 63_01

Đơn vị in Biểu mẫu số 63: Quyết toán thu NSNN, vay ngân sách địa phương theo mục lục NSNN (TT 342/2016/TT-BTC) như sau:

oVào Báo cáo\Báo cáo ngân sách xã. Chọn Kỳ báo cáo muốn in. Ví dụ chọn Tháng này.

oKích đúp chuột vào Mẫu biểu số 63: Quyết toán thu NSNN, vay NSĐP theo mục lục NSNN (TT số 342/2016/TT-BTC).

R15_Bieu so 63_02

oPhần mềm sẽ thực hiện in Mẫu biểu số 63 như sau:

R15_Bieu so 63_03