R15

Navigation:  9.Lịch sử phát triển >

R15

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Kế toán muốn in Biểu mẫu số 63: Quyết toán thu NSNN, vay NSĐP theo mục lục NSNN TT 342/2016/TT-BTC

Kế toán muốn in Biểu mẫu số 64: Quyết toán chi NSNN, trả nợ NSĐP theo mục lục NSNN TT 342/2016/TT-BTC

Kế toán muốn in Biểu mẫu số 65: Quyết toán chi chương trình mục tiêu theo NSNN TT 342/2016/TT-BTC

Khi in các báo cáo theo TT 343, 344, kế toán muốn một số chỉ tiêu chi tiết cho chỉ tiêu cha thì không cộng vào chỉ tiêu cha để Tổng chi lên số liệu chính xác