Khi lập bảng kê chứng từ chi, kế toán muốn biết tổng số tiền chi của từng chương, nguồn để giao dịch với kho bạc thuận tiện hơn

Navigation:  9.Lịch sử phát triển > R16 >

Khi lập bảng kê chứng từ chi, kế toán muốn biết tổng số tiền chi của từng chương, nguồn để giao dịch với kho bạc thuận tiện hơn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán lập được Bảng kê chứng từ chi hiển thị tổng số tiền chi của từng chương, nguồn để giao dịch với kho bạc được thuận tiện.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R16, trên Bảng kê chứng từ chi (TT 344/2016/TT-BTC) đang hiển thị các dòng hạch toán chi tiết trên chứng từ. Trong khi đó, kho bạc kiểm soát chi theo từng chương nên yêu cầu đơn vị thể hiện tổng số tiền rút theo từng chương trên Bảng kê chứng từ chi. Do vậy, bảng kê chứng từ chi trên phần mềm đang không đáp ứng được yêu cầu của Kho bạc.

Kể từ phiên bản R16, khi lập Bảng kê chứng từ chi (TT 344/2016/TT-BTC), phần mềm sẽ hiển thị tổng số tiền theo từng chương, nguồn; tùy chọn hiển thị mỗi nguồn là 1 bảng kê và thể hiện tổng số tiền theo từng chứng từ trong trường hợp rút dự toán cho nhiều chứng từ để đáp ứng yêu cầu của Kho bạc.

Ví dụ: Tháng 4, Đơn vị có phát sinh chứng từ Chuyển khoản kho bạc ở các Chương khác nhau như sau:

R16.4_bang_ke_CT_chi_01

oNhấn In, chọn Bảng kê chứng từ chi (Thông tư 344/2016/TT-BTC).

R16.4_bang_ke_CT_chi_02

oKhai báo tham số báo cáo:

Tích chọn Hiển thị dòng cộng theo MLNS.

Chọn cộng theo Chương, Khoản, Tiểu mục hoặc có thể chọn tất cả.

Chọn vị trí hiển thị là Hiển thị bên trên hay Hiển thị bên dưới.

Tích chọn Mỗi nguồn là một bảng kê nếu muốn hiển thị riêng từng nguồn là 1 bảng kê.

Tích chọn Cộng theo chứng từ để phần mềm hiển thị tổng số tiền theo từng chứng từ.

Nhấn Đồng ý.

R16.4_bang_ke_CT_chi_03

Trường hợp chỉ chọn hiển thị dòng cộng theo Chương và vị trí hiển thị bên trên:

R16.4_bang_ke_CT_chi_04

Trường hợp chọn hiển thị dòng cộng theo Chương, Khoản, Tiểu mục; vị trí hiển thị bên trên, tích chọn Mỗi nguồn là một bảng kê và Cộng theo chứng từ:

R16.4_bang_ke_CT_chi_06