Kế toán muốn in Biểu mẫu số 65: Quyết toán chi chương trình mục tiêu theo NSNN TT 342/2016/TT-BTC

Navigation:  9.Lịch sử phát triển > R15 >

Kế toán muốn in Biểu mẫu số 65: Quyết toán chi chương trình mục tiêu theo NSNN TT 342/2016/TT-BTC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán in được Mẫu biểu số 65: Quyết toán chi chương trình mục tiêu theo mục lục NSNN đáp ứng quy định của TT 342/2016/TT-BTC.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R15, khi có các phát sinh TK 8142 chi tiết theo chương trình mục tiêu, dự án thuộc CTMT, công trình, hạng mục công trình thuộc dự án là con của CTMT phát sinh trong kỳ báo cáo, thì kế toán có thể in được Mẫu biểu số 65: Quyết toán chi chương trình mục tiêu theo mục lục NSNN đáp ứng quy định của TT 342/2016/TT-BTC.

Ví dụ: Ngày 25/03/2019, đơn vị có phát sinh như sau:

R15_Bieu so 65_01

Đơn vị in Biểu mẫu số 65: Quyết toán chi chương trình mục tiêu theo mục lục NSNN (TT 342/2016/TT-BTC) như sau:

oVào Báo cáo\Báo cáo ngân sách xã. Chọn Kỳ báo cáo muốn in. Ví dụ chọn Tháng này.

oKích đúp chuột vào Mẫu biểu số 65: Quyết toán chi chương trình mục tiêu theo mục lục NSNN (TT số 342/2016/TT-BTC).

R15_Bieu so 65_02

oPhần mềm sẽ thực hiện in Mẫu biểu số 65 như sau:

R15_Bieu so 65_03