Để lập các bảng kê tạm ứng, ghi thu ghi chi thì phải làm như thế nào?

Navigation:  6.Những câu hỏi thường gặp > Những câu hỏi thường gặp ở phân hệ Dự toán ngân sách >

Để lập các bảng kê tạm ứng, ghi thu ghi chi thì phải làm như thế nào?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

1. Mục đích

Kiểm tra lập bảng kê tạm ứng, bảng kê ghi thu ghi chi và thanh toán để đảm bảo không bỏ sót chứng từ chi tạm ứng, chứng từ ghi thu ghi chi chưa được lập lên bảng kê, hoặc đã được lập bảng kê, được kho bạc duyệt nhưng trên phần mềm chưa thực hiện thanh toán

2. Hướng dẫn trên phần mềm

hmtoggle_plus12.1 Hướng dẫn lập bảng kê thanh toán tạm ứng

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Lưu ý: Để lập được bảng kê Lập bảng kê chứng từ thanh toán tạm ứng phải:

Chọn khoảng thời gian cần lập bảng kê.

Chọn các chứng từ hạch toán Nợ TK 8192/Có TK liên quan với cột Nghiệp vụ trên chứng từ là: Chi từ tạm ứng.

Sau khi lập bảng kê nhấn Thanh toán thì phần mềm sinh bút toán Kết chuyển Nợ TK 8142/Có TK 8192=> Ghi sổ chứng từ =>Một bảng kê đã được thanh toán thì trên bảng kê sẽ hiển thị chữ Xem TT (nếu là chữ Thanh toán thì mới là trạng thái lập bảng kê mà chưa được thanh toán).

hmtoggle_plus12.2. Lập bảng kê chứng từ ghi thu, ghi chi

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Lưu ý: Chọn khoảng thời gian cần lập bảng kê chứng từ thanh toán ghi thu - ghi chi.

Đối với phần Ghi chi: Chọn các chứng từ hạch toán Nợ TK 8192/Có TK liên quan, Nghiệp vụ: Ghi thu ghi chi.

Đối với phần Ghi thu: Chọn các chứng từ hạch toán Nợ TK liên quan /Có TK 7192, Nghiệp vụ: Ghi thu ghi chi.

Sau khi ghi thu thì phần mềm sinh bút toán kết chuyển Nợ TK 7192/Có TK 7142 và góc dưới cùng bên phải chữ ghi thu sẽ được chuyển thành Xem thanh toán thu (tương tự cho bên Chi) => Nếu bảng kê chưa chuyển sang Xem thanh toán thu thì có nghĩa là mới đang lập bảng kê mà chưa làm ghi thu, ghi chi.

hmtoggle_plus1Một số vấn đề thường gặp khi không lập được bảng kê tạm ứng và ghi thu - ghi chi

Nguyên nhân 1: Hạch toán chưa đúng Nợ TK 8192 với các khoản chi

=> Giải pháp: Kiểm tra chứng từ thanh toán tạm ứng phải được hạch toán đúng TK 8192

Nguyên nhân 2: Chứng từ hạch toán cột nghiệp vụ chưa đúng là Chi từ tạm ứng.

=> Giải pháp: Mở chứng từ hạch toán TK liên quan chọn lại Nghiệp vụ là Chi từ tạm ứng.

Nguyên nhân 1: Hạch toán chưa đúng Có TK 7192 với các khoản ghi thu hoặc Nợ TK 8192 với các khoản ghi chi

=> Giải pháp: Hạch toán chưa đúng Có TK 7192 với các khoản ghi thu hoặc Nợ TK 8192 với các khoản ghi chi

Nguyên nhân 2: Chứng từ hạch toán cột nghiệp vụ chưa đúng là Ghi thu, Ghi chi.

=> Giải pháp: Mở chứng từ hạch toán TK liên quan chọn lại Nghiệp vụ là Ghi thu - Ghi chi.