MISA Bamboo.NET 2019 R1

---------------------------------------------------------------------------

* Tính năng mới

1. Cập nhật bộ Mục lục ngân sách mới theo Thông tư 324/2016/TT-BTC.

Cập nhật danh mục Mục lục ngân sách trên dữ liệu tạo mới.

Cập nhật danh mục Mục lục ngân sách trên dữ liệu mẫu.

Cập nhật Mục lục ngân sách các mẫu biểu, báo cáo mẫu.

Cập nhật Mục lục ngân sách trên dữ liệu chuyển đổi từ các bản MISA Bamboo.NET 2015 và MISA Bamboo.NET 2017 lên MISA Bamboo.NET 2019

2. Tích hợp với phần mềm MISA Cloud Center giúp đơn vị có thể tải và tra cứu giấy phép sử dụng.

Chi tiết hướng dẫn xem tại đây

3. Cải tiến chức năng chuyển đổi từ MISA Bamboo.NET 2015 và MISA Bamboo.NET 2017 lên MISA Bamboo.NET 2019

Chi tiết xem tại đây

4. Cải tiến tốc độ các mẫu báo cáo.