R10

Navigation:  9.Lịch sử phát triển >

R10

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

* Tính năng mới:

1. Khi in Biểu số 03: Tổng hợp dự toán chi ngân sách xã (TT344), kế toán muốn lấy lên đầy đủ số liệu đầu tư xây dựng cơ bản để công khai đầy đủ số liệu Dự toán chi đã lập

2. Khi in Biểu số 105: Dự toán chi ngân sách xã (TT343), kế toán muốn lấy lên đầy đủ số liệu của Dự toán chi ngân sách nhà nước để công khai đầy đủ số liệu Dự toán chi đã lập

3. Kế toán muốn dễ dàng khởi động lại SQL để việc sử dụng chương trình Bamboo 2019 không bị gián đoạn

4. Cập nhật báo cáo theo hướng dẫn của Thông tư 342 về Quyết toán NSNN

5. Kế toán muốn khai báo cán bộ dễ dàng hơn để tránh nhầm lẫn với khách hàng, nhà cung cấp nhằm lên đúng các chứng từ sổ sách (như giấy rút dự toán)

* Chi tiết thay đổi:

1. Khi in Biểu số 03: Tổng hợp dự toán chi ngân sách xã (TT344), kế toán muốn lấy lên đầy đủ số liệu đầu tư xây dựng cơ bản để công khai đầy đủ số liệu Dự toán chi đã lập

Trên phiên bản R10, phần mềm hỗ trợ kế toán thiết lập được chỉ tiêu đầu tư xây dựng cơ bản khi in Biểu số 03: Tổng hợp dự toán chi ngân sách xã (TT 344/2016/TT-BTC) để công khai đầy đủ số liệu Dự toán chi đã lập.

Chi tiết thay đổi:

Căn cứ vào Mẫu dự toán chi được lập đầu năm hạch toán, mẫu dự toán chi được lập cho năm sau, điều chỉnh, bổ sung và các phát sinh trong kỳ tại đơn vị, kế toán có thể thiết lập được chỉ tiêu cho Biểu số 03: Tổng hợp dự toán chi ngân sách xã (TT 344/2016/TT-BTC).

Xem hướng dẫn chi tiết cách thiết lập chỉ tiêu tại đây

2. Khi in Biểu số 105: Dự toán chi ngân sách xã (TT343), kế toán muốn lấy lên đầy đủ số liệu của Dự toán chi ngân sách nhà nước để công khai đầy đủ số liệu Dự toán chi đã lập

Căn cứ vào Mẫu dự toán chi được lập đầu năm hạch toán, mẫu dự toán chi được lập cho năm sau, điều chỉnh, bổ sung và các phát sinh trong kỳ tại đơn vị, kế toán có thể thiết lập được chỉ tiêu cho Biểu số 105: Dự toán chi ngân sách xã (TT 343/2016/TT-BTC).

Xem hướng dẫn chi tiết cách thiết lập chỉ tiêu tại đây

3. Kế toán muốn dễ dàng khởi động lại SQL để việc sử dụng chương trình Bamboo 2019 không bị gián đoạn

Từ phiên bản trước trong một số trường hợp, SQL bị ngừng hoạt động không rõ nguyên nhân làm cho khách hàng không sử dụng được chương trình. Khi đó, khách hàng cần khởi động lại  SQL trước khi đăng nhập vào chương trình.

Từ phiên bản R10, khi đơn vị đăng nhập vào phần mềm MISA Bamboo.NET 2019, sao lưu, phục hồi hay tạo mới dữ liệu thì chương trình sẽ tự động khởi động lại SQL để không bị gián đoạn sử dụng chương trình và người dùng sẽ không cần phải tự bật SQL.

5. Cập nhật báo cáo theo hướng dẫn của Thông tư 342 về Quyết toán NSNN

Trên phiên bản R10, phần mềm cập nhật báo cáo theo hướng dẫn của Thông tư 342 về Quyết toán NSNN.

Chi tiết thay đổi:

Các mẫu biểu được cập nhật theo Thông tư 342/2016/TT-BTC:

5.1. Biểu số 58: Số dư tài khoản tiền gửi kinh phí ngân sách cấp của đơn vị dự toán (TT số 342/2016/TT-BTC).

Căn cứ vào các phát sinh trong kỳ tài khoản 112 để lên báo cáo.

Trường hợp tài khoản 112 không tích chi tiết theo bộ mục lục ngân sách trên hệ thống tài khoản thì báo cáo sẽ không hiển thị thông tin: Mã tính chất nguồn kinh phí, Loại, khoản, Mục, Tiểu mục.

Trường hợp tài khoản 112 có tích chi tiết theo bộ mục lục ngân sách trên hệ thống tài khoản thì báo cáo sẽ hiển thị đầy đủ thông tin: Mã tính chất nguồn kinh phí, Loại, khoản, Mục, Tiểu mục theo phát sinh thực tế đã nhập

Vào Báo cáo\Báo cáo ngân sách xã\Biểu số 58: Số dư tài khoản tiền gửi kinh phí ngân sách cấp của đơn vị dự toán (TT số 342/2016/TT-BTC).

Khai báo tham số báo cáo:

oChọn Năm in báo cáo (mặc định năm hạch toán).

oChọn Chương: chọn 1 Chương hoặc chọn tất cả các Chương để in.

oTài khoản: chọn 1 Tài khoản hoặc chọn tất cả các Tài khoản để in.

1.BS 58_tham so BC

 

oNhấn Đồng ý.

2.BS 58_IN BC

 

5.2 Biểu số 59: Tình hình thực hiện dự toán của các nhiệm vụ được chuyển nguồn sang năm sau của các cấp theo hình thức rút dự toán.

Vào Báo cáo\Báo cáo ngân sách xã\Biểu số 59: Tình hình thực hiện dự toán của các nhiệm vụ được chuyển nguồn sang năm sau của các cấp theo hình thức rút dự toán.

Trường hợp tài khoản 112 không tích chi tiết theo bộ mục lục ngân sách trên hệ thống tài khoản thì báo cáo sẽ không hiển thị thông tin: Mã tính chất nguồn kinh phí, Loại, khoản, Mục, Tiểu mục.

Trường hợp tài khoản 112 có tích chi tiết theo bộ mục lục ngân sách trên hệ thống tài khoản thì báo cáo sẽ hiển thị đầy đủ thông tin: Mã tính chất nguồn kinh phí, Loại, khoản, Mục, Tiểu mục theo phát sinh thực tế đã nhập

Khai báo tham số báo cáo:

oChọn Năm in báo cáo (mặc định năm hạch toán).

oChọn Chương: chọn 1 chương hoặc Chọn tất cả các chương để in.

1. BS 59_tham so BC

oNhấn Đồng ý.

2. BS 59_IN BC

 

5.3 Biểu số 60: Cân đối quyết toán ngân sách địa phương (TT số 342/2016/TT-BTC)

Căn cứ vào Mẫu dự toán thuMẫu dự toán chi theo TT 344/2016/TT-BTC được lập đầu năm và các phát sinh trong kỳ tại đơn vị, kế toán có thể thiết lập được chỉ tiêu hiển thị đúng số chi đầu tư phát triển, thường xuyên, chuyển nguồn tại đơn vị để nộp cho đơn vị chủ quản.

Bước 1: Tạo mẫu dự toán thu theo NDKT (Mẫu TT 344/2016/TT-BTC). Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

Bước 2: Tạo mẫu dự toán chi theo NDKT (Mẫu TT 344/2016/TT-BTC). Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

Bước 2: Căn cứ vào các phát sinh thu, chi trong kỳ để thực hiện in các báo cáo.

Bước 3: Thiết lập chỉ tiêu và in báo cáo.

1. Vào Báo cáo\Báo cáo ngân sách xã\Biểu số 60: Cân đối quyết toán ngân sách địa phương (TT số 342/2016/TT-BTC).

2. Trên tham số báo cáo:

Chọn kỳ báo cáo.

Chọn Mẫu dự toán thu theo NDKT (Mẫu TT 344/2016/TT-BTC) Mẫu dự toán chi theo NDKT (Mẫu TT 344/2016/TT-BTC) đã được lập.

Chọn Thiết lập chỉ tiêu.

1. BS 60_tham so BC

 

3. Phần mềm đã lấy lên toàn bộ chỉ tiêu có trong mẫu dự toán chi theo NDKT theo TT 344/2016/TT-BTC đã được lập ở bước trước. Đồng thời mặc định 1 số chỉ tiêu thuộc Thường xuyên Chuyển nguồn theo quy định của TT344/2016/TT-BTC. Tuy nhiên, đơn vị có thể tuỳ chọn hiển thị chỉ tiêu vào Đầu tư phát triển, Thường xuyên hoặc Chuyển nguồn (tuỳ thuộc vào thực tế phát sinh của đơn vị).

4. Trường hợp anh/chị không cần phải thiết lập lại chỉ tiêu thì nhấn Đồng ý luôn để thực hiện in báo cáo.

2. BS 60_chi tieu mac dinh

 

5. Trường hợp đơn vị cần thiết lập lại chỉ tiêu cho đúng với thực tế tại đơn vị, ví dụ: thiết lập chỉ tiêu 0005: Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ, chỉ tiêu 430: Chi y tế, chỉ tiêu 0008: Chi bảo vệ môi trường, chỉ tiêu 461: Giao thông, chỉ tiêu 464: Thương mại, du lịch và chỉ tiêu 490: Chi khác thuộc Chi đầu tư phát triển:

3. BS 60_thiet lap chi tieu

 

3. Nhấn Đồng ý.

4. Trên tham số báo cáo, nhấn Đồng ý.

5. Chương trình hiển thị số liệu từng chỉ tiêu trên báo cáo. Dưới đây là báo cáo khi chưa thiết lập chỉ tiêu và sau khi thiết lập chỉ tiêu.

4. BS 60_IN BC

 

6. Kế toán muốn khai báo cán bộ dễ dàng hơn để tránh nhầm lẫn với khách hàng nhà cung cấp nhằm lên đúng các chứng từ sổ sách (như giấy rút dự toán)

Trên phiên bản R10, phần mềm hỗ trợ kế toán khai báo cán bộ dễ dàng hơn để tránh nhầm lẫn với đối tượng khách hàng, nhà cung cấp đồng thời lên đúng thông tin số CMND, ngày cấp, nơi cấp trên các chứng từ sổ sách như giấy rút dự toán.

Chi tiết thay đổi:

Phần mềm sửa lại chức năng khai báo nhanh tại các giao diện:

o Với các giao diện chỉ khai báo nhanh đối tượng là Cán bộ: Phiếu rút tiền kho bạc.

R10.6_anh 2

o Với các giao diện khi khai báo nhanh, cho phép tuỳ chọn khai báo đối tượng là Cán bộ hoặc Đối tượng khác (bao gồm khách hàng, nhà cung cấp):

Phiếu thu

Phiếu chi

Phiếu nộp tiền kho bạc

Chi tiền gửi

Nhập mua bằng tiền mặt

Nhập mua bằng tiền gửi

Phiếu xuất kho

Chứng từ nghiệp vụ khác

R10.6_anh 3

Khi in mẫu C2-02a/NS: Giấy rút dự toán (TT 77/2017/TT-BTC) và mẫu C2-02b/NS: Giấy rút dự toán (TT 77/2017/TT-BTC) tại Phiếu thu, Phiếu rút tiền kho bạc và Bảng kê thì nếu anh/chị khai báo là Đối tượng thì chương trình vẫn lấy lên thông tin CMND (Số CMND, Ngày cấp, Nơi cấp) của người liên hệ (nếu có).

R10.6_anh 4