R9

Navigation:  9.Lịch sử phát triển >

R9

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

* Tính năng mới:

1. Cải tiến một số mẫu biểu theo TT 343, 344

2. Kế toán muốn in mẫu C2-02a/NS, C2-02b/NS (TT 77/2017/TT-BTC) thể hiện đúng hình thức rút, đơn vị nhận tiền, người nhận tiền, hiển thị diễn giải chung và hiển thị được tối đa 16 dòng trên một trang để rút dự toán thuận tiện hơn.

3. Kế toán muốn được hướng dẫn cụ thể khi đối chiếu báo cáo thu, chi theo Nội dung kinh tế với dự toán công thức bị sai lệch để kế toán dễ dàng sửa được

4. Kế toán muốn chuyển dữ liệu từ phần mềm MISA Bamboo.NET 2019 sang Cơ sở dữ liệu của Sở tài chính Hải Dương để tổng hợp báo cáo toàn tỉnh

* Chi tiết thay đổi:

1. Cải tiến một số mẫu biểu theo TT 343, 344

Trên phiên bản R9, phần mềm cải tiến một số mẫu biểu của 2 nhóm Báo cáo công khaiBáo cáo ngân sách xã theo TT 343/2016/TT-BTC và TT 344/2016/TT-BTC cho phép kế toán thiết lập chỉ tiêu trên các báo cáo để hiển thị đúng chỉ tiêu chi đầu tư phát triển, thường xuyên hay dự phòng tại đơn vị.

Chi tiết thay đổi:

Căn cứ vào Mẫu dự toán thu, Mẫu dự toán chi được lập đầu năm, điều chỉnh, bổ sung trong năm và các phát sinh trong kỳ tại đơn vị, kế toán có thể thiết lập được chỉ tiêu cho các nhóm báo cáo sau:

o Nhóm báo cáo tổng hợp

Báo cáo công khai:

1. Biểu số 103: Cân đối dự toán ngân sách xã (TT 343/2016/TT-BTC)

2. Biểu số 108: Cân đối dự toán ngân sách xã (TT 343/2016/TT-BTC)

3. Biểu số 113: Cân đối ngân sách xã (TT 343/2016/TT-BTC)

4. Biểu số 116: Cân đối quyết toán ngân sách xã (TT 343/2016/TT-BTC)

Báo cáo ngân sách xã:

1. Biểu số 01: Cân đối tổng hợp dự toán ngân sách xã (TT số 344/2016/TT-BTC)

2. Biểu số 07: Cân đối quyết toán ngân sách xã (TT 344/2016/TT-BTC)

Xem hướng dẫn chi tiết cách thiết lập chỉ tiêu cho nhóm báo cáo tổng hợp tại đây

o Nhóm báo cáo chi tiết

Báo cáo công khai:

1. Biểu số 115: Ước thực hiện chi ngân sách xã (TT 343/2016/TT-BTC)

2. Biểu số 118: Quyết toán chi ngân sách xã (TT 343/2016/TT-BTC)

Báo cáo ngân sách xã:

1. Biểu số 09: Tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã (TT 344/2016/TT-BTC)

Xem hướng dẫn chi tiết cách thiết lập chỉ tiêu cho nhóm báo cáo chi tiết tại đây

2. Kế toán muốn in mẫu C2-02a/NS, C2-02b/NS (TT 77/2017/TT-BTC) thể hiện đúng hình thức rút, đơn vị nhận tiền, người nhận tiền, hiển thị diễn giải chung và hiển thị được tối đa 16 dòng trên một trang để rút dự toán thuận tiện hơn

Trên phiên bản R9, khi rút dự toán bằng tiền mặt, phần mềm cho phép kế toán in được Giấy rút dự toán ngân sách C2-02a/NS (TT 77/2017/TT-BTC), Giấy rút dự toán ngân sách C2-02b/NS (TT 77/2017/TT-BTC) thể hiện đúng hình thức rút, tài khoản ngân hàng của đơn vị nhận tiền, tăng số dòng hiển thị trên một giấy rút lên 16 dòng để thanh toán với kho bạc thuận tiện hơn.

Chi tiết thay đổi:

Với mẫu Giấy rút dự toán ngân sách C2-02a/NS (TT số 77/2017/TT-BTC).

o Trên tham số báo cáo:

Tại tab Thông tin chung:

oBổ sung tích chọn Chuyển khoản, Tiền mặt tại KB, Tiền mặt tại NH.

R9.2_anh 1

 

o Khi tích vào Hiển thị đơn vị nhận tiền:

oNếu in tại giao diện Chuyển khoản kho bạc, Nhập mua bằng tiền gửi:

Thông tin Đơn vị nhận tiền, Địa chỉ, Tài khoản ngân hàng, Tên ngân hàng, Hoặc người nhận tiền sẽ lấy theo thông tin được nhập trên chứng từ

Thông tin Hoặc người nhận tiền, CMND, Ngày cấp, Nơi cấp sẽ bỏ trống.

oNếu in tại Chuyển tiền nội bộ:

Thông tin Đơn vị nhận tiền, Địa chỉ, Tài khoản ngân hàng, Tên ngân hàng lấy theo thông tin của đơn vị đã đăng ký sử dụng trên phần mềm

Thông tin Hoặc người nhận tiền, CMND, Ngày cấp, Nơi cấp sẽ bỏ trống.

oNếu in tại Phiếu thu, Phiếu rút tiền kho bạc:

Thông tin Đơn vị nhận tiền, Địa chỉ, Tài khoản ngân hàng, Tên ngân hàng, Hoặc người nhận tiền sẽ bỏ trống

Thông tin Hoặc người nhận tiền sẽ lấy theo thông tin được nhập trên chứng từ

Thông tin CMND, Ngày cấp, Nơi cấp sẽ bỏ trống nếu người nhận tiền thuộc danh mục đối tượng, trường hợp người nhận tiền thuộc danh mục cán bộ thì sẽ lấy thông tin CMND, Ngày cấp, Nơi cấp được khai báo trong danh mục cán bộ.

oNếu in tại Bảng kê chứng từ thanh toán:

Thông tin Đơn vị nhận tiền, Địa chỉ, Tài khoản ngân hàng, Tên ngân hàng, Hoặc người nhận tiền sẽ lấy theo thông tin trên tham số

Thông tin CMND, Ngày cấp, Nơi cấp sẽ bỏ trống nếu người nhận tiền thuộc danh mục đối tượng, trường hợp người nhận tiền thuộc danh mục cán bộ thì sẽ lấy thông tin CMND, Ngày cấp, Nơi cấp được khai báo trong danh mục cán bộ của cán bộ lựa chọn ở tham số.

R9.99

Tại tab Tuỳ chọn hiển thị: phần mềm cho phép nhập tối đa số lượng dòng trên 1 trang hiển thị là 16 dòng. Nếu anh/chị nhập quá số dòng tối đa là 16 dòng thì khi nhấn Đồng ý, chương trình có cảnh báo để anh/chị nhập lại cho đúng.

R9.2_anh 2

oVí dụ mẫu giấy rút hiển thị như sau:

R9.2_anh 3

 

Với mẫu Giấy rút dự toán ngân sách C2-02b/NS (TT số 77/2017/TT-BTC): bổ sung các tiêu chí của tham số báo cáo tương tự như mẫu Giấy rút dự toán ngân sách C2-02a/NS (TT số 77/2017/TT-BTC)

o Tại tab Thông tin chung:

oBổ sung tích chọn Chuyển khoản, Tiền mặt tại KB, Tiền mặt tại NH.

R9.2_anh 5

 

oKhi tích vào Hiển thị đơn vị nhận tiền (xử lý như mẫu C2-02a/NS)

o Tại tab Tuỳ chọn hiển thị:

R9.2_anh 6

 

o Nhấn Đồng ý.

R9.2_anh 7

         

Khi in chứng từ có chức năng Sắp xếp trên thanh công cụ cho phép sắp xếp dữ liệu trong bảng dữ liệu chi tiết theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần theo các tiêu chí:

R9.2_anh 4

 

3. Kế toán muốn được hướng dẫn cụ thể khi đối chiếu báo cáo thu, chi theo Nội dung kinh tế với dự toán, công thức bị sai lệch để kế toán dễ dàng sửa được

Từ phiên bản R9, khi in báo cáo B02a-X: Báo cáo tổng hợp thu ngân sách xã theo nội dung kinh tế và báo cáo B02b-X: Báo cáo tổng hợp chi ngân sách xã theo nội dung kinh tế chương trình cải tiến lại chức năng Đối chiếu công thức bị thiếu hay bị trùng, đồng thời hướng dẫn cho kế toán vị trí cần sửa để thực hiện sửa luôn một cách thuận tiện và dễ dàng.

Chi tiết thay đổi:

Vào Báo cáo, chọn báo cáo B02a-X: Báo cáo tổng hợp thu ngân sách xã theo nội dung kinh tế hoặc B02b-X: Báo cáo tổng hợp chi ngân sách xã theo nội dung kinh tế.

Tại màn hình tham số báo cáo, sau khi chọn kỳ báo cáoMẫu dự toán, nhấn Đối chiếu.

R9.3_anh 1

Phần mềm thay đổi cách hiển thị chỉ tiêu tại dòng Các chỉ tiêu trùng công thức trên mẫu dự toán và dòng MLNS đã phát sinh số liệu nhưng chưa được thiết lập công thức trên mẫu dự toán.

Đồng thời bổ sung dòng hướng dẫn cho kế toán "Để báo cáo hiển thị đầy đủ số liệu, cần thực hiện loại bỏ công thức trùng và bổ sung công thức cho các MLNS đã phát sinh số liệu tại đây". Khi nhấn tại đây, phần mềm sẽ hiển thị mẫu dự toán để kế toán thực hiện sửa lại cho đúng.

R9.3_anh 2

Chi tiết cách cập nhật công thức trùng/thiếu anh/chị xem hướng dẫn tại đây.

Nếu muốn xuất khẩu ra file excel để theo dõi và sửa khi có chỉ tiêu trùng hay thiếu công thức thì trên màn hình Đối chiếu, nhấn Xuất khẩu.

R9.3_anh 3

4. Kế toán muốn chuyển dữ liệu từ phần mềm MISA Bamboo.NET 2019 sang Cơ sở dữ liệu của Sở tài chính Hải Dương để tổng hợp báo cáo toàn tỉnh

Trên phiên bản R9, phần mềm thay đổi cấu trúc dữ liệu khi xuất khẩu ra chương trình STC Hải Dương để kế toán có thể chuyển dữ liệu từ phần mềm MISA Bamboo.NET 2019 sang Cơ sở dữ liệu của Sở tài chính Hải Dương để tổng hợp báo cáo toàn tỉnh.

Chi tiết thay đổi:

Vào Tệp\Xuất khẩu dữ liệu\Xuất khẩu ra chương trình STC Hải Dương.

Phần mềm hiển thị thông tin Xuất khẩu ra chương trình STC Hải Dương.

R9.4_anh 1

Cập nhật lại câu thông báo khi chưa nhập mã địa bàn "Bạn chưa nhập mã địa bàn. Vui lòng nhập mã địa bàn tại đây." Nhấn tại đây, phần mềm hiển thị màn hình Tuỳ chọn\Thông tin đơn vị để anh/chị nhập bổ sung Mã địa bàn.

R9.4_anh 2

Cập nhật lại câu thông báo khi chưa nhập mã QHNS "Bạn chưa nhập mã QHNS. Vui lòng nhập mã QHNS tại đây." Nhấn tại đây, phần mềm hiển thị màn hình Tuỳ chọn\Thông tin đơn vị để anh/chị nhập bổ sung Mã QHNS.

R9.4_anh 3

Sau khi nhập đầy đủ thông tin, nhấn Xuất khẩu. Phần mềm hiển thị thông báo Xuất khẩu dữ liệu thành công.

R9.4_anh 4

Nhấn để mở thư mục xuất khẩu ngay, nhấn Không để đóng chức năng này và không muốn mở thư mục xuất khẩu ngay.