Kế toán muốn Biểu số 07 (TT 344) quyết toán được số chi nộp trả ngân sách cấp trên, chi chuyển nguồn chính xác

Navigation:  9.Lịch sử phát triển > R18 >

Kế toán muốn Biểu số 07 (TT 344) quyết toán được số chi nộp trả ngân sách cấp trên, chi chuyển nguồn chính xác

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán in Biểu số 07: Cân đối quyết toán ngân sách xã (TT số 344/2016/TT-BTC) thể hiện được đúng số liệu khi đơn vị thực hiện chuyển nguồn hạch toán Nợ TK 8142/Có TK 1121 vào ngày 31/12 để quyết toán được số chi nộp trả ngân sách cấp trên, chi chuyển nguồn chính xác.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R18, báo cáo đang không hiển thị số liệu chỉ tiêu chi nộp trả ngân sách cấp trên và chỉ tiêu chi chuyển nguồn hạch toán Nợ TK 8142/Có TK 1121 vào ngày 31/12 mà đang chỉ lấy Nợ TK 8141/Có TK 7142 đến ngày 31/03

Kể từ phiên bản R18, phần mềm cho phép in Biểu số 07: Cân đối quyết toán ngân sách xã (TT số 344/2016/TT-BTC) lấy được chi chuyển nguồn khi đơn vị hạch toán Nợ TK 8142/Có TK 1121 vào ngày 31/12 để quyết toán được số chi nộp trả ngân sách cấp trên, chi chuyển nguồn chính xác

Cụ thể như sau:

Ví dụ: Đơn vị phát sinh nghiệp vụ hạch toán Nợ TK 8142, Có TK 1121 vào ngày 31/12, Số tiền: 16.000.000 đồng.

1. Chọn Mẫu dự toán\Dự toán chi theo NDKT (Mẫu TT 344/2016/TT-BTC).

2. Kích đúp chuột vào chỉ tiêu 510 Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau. Phần mềm mặc định Tài khoản là 8141 đồng thời tự động hiển thị Chuyển nguồn (hạch toán sang năm sau).

3. Anh/chị sửa lại TK là TK 8142 => phần mềm tự động đổi ô Chuyển nguồn (hạch toán trong năm hạch toán).

R18.1_BIEU07_01

4. Nhấn Cất.

5. Phát sinh các chứng từ chuyển nguồn hạch toán Nợ TK 8142/Có TK 1121 vào ngày 31/12

6. Vào menu Báo cáo\Biểu số 07: Cân đối quyết toán ngân sách xã (TT số 344/2016/TT-BTC).

7. Khai báo tham số báo cáo. Nhấn Thiết lập chỉ tiêu, phần mềm mặc định tích chọn chỉ tiêu 510 Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau sẽ được lấy lên báo cáo.

R18.1_BIEU07_02

8. Nhấn Đồng ý.

R18.1_BIEU07_03