R18

Navigation:  9.Lịch sử phát triển >

R18

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các tính năng phát triển trong phiên bản R18 (Ngày phát hành: 08/08/2019)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Kế toán muốn Biểu số 07 (TT 344) quyết toán được số chi nộp trả ngân sách cấp trên, chi chuyển nguồn chính xác

2. Kế toán muốn lập kế hoạch thu, chi của các hoạt động tài chính khác của xã

3. Kế toán muốn in Biểu số 05: Biểu tổng hợp kế hoạch thu, chi các hoạt động tài chính khác để nộp cho cơ quan chủ quản

4. Kế toán muốn in Biểu số 13: Biểu tổng hợp thực hiện thu, chi các hoạt động tài chính khác để nộp cho cơ quan chủ quản

5. Kế toán muốn in Biểu số 102/CKTC-NSNN: Kế hoạch thu, chi các hoạt động tài chính khác để công khai theo quy định

6. Kế toán muốn in Biểu số 107/CKTC-NSNN: Kế hoạch thu, chi các hoạt động tài chính khác để công khai theo quy định

7. Kế toán muốn in Biểu số 120/CKTC-NSNN: Thực hiện thu, chi các hoạt động tài chính khác để thực hiện công khai

8. Trường hợp GPSD của phần mềm sắp hết hạn hoặc đã hết hạn sử dụng, kế toán muốn nhanh chóng cập nhật được GPSD mới

9. Đơn vị muốn in Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng (Mẫu C2-03/NS) TT 77 chỉ hiển thị số dư tạm ứng của những tiểu mục đã thanh toán tạm ứng