Kế toán muốn in Biểu số 13: Biểu tổng hợp thực hiện thu, chi các hoạt động tài chính khác để nộp cho cơ quan chủ quản

Navigation:  9.Lịch sử phát triển > R18 >

Kế toán muốn in Biểu số 13: Biểu tổng hợp thực hiện thu, chi các hoạt động tài chính khác để nộp cho cơ quan chủ quản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán in Biểu số 13: Tổng hợp kế hoạch thu, chi các hoạt động tài chính khác (TT số 344/2016/TT-BTC) để nộp cho cơ quan chủ quản theo quy định.

2. Chi tiết thay đổi

Căn cứ vào kế hoạch thu, chi hoạt động tài chính năm hạch toán và số phát sinh của tài khoản 3361, 3362, 431, 711, 811 có thông tin Hoạt động tài chính để kế toán in được Biểu số 13: Tổng hợp thực hiện thu, chi các hoạt động tài chính khác (TT số 344/2016/TT-BTC) như sau:

1. Vào menu Báo cáo\Báo cáo ngân sách xã\Biểu số 13: Tổng hợp thực hiện thu, chi các hoạt động tài chính khác (TT số 344/2016/TT-BTC).

2. Trên tham số báo cáo, phần mềm mặc định NămNăm hạch toán.

R18.4_BIEU13_01

3. Nhấn Đồng ý. Phần mềm in Biểu số 13 như sau:

R18.4_BIEU13_02