Kế toán muốn lập kế hoạch thu, chi của các hoạt động tài chính khác của xã

Navigation:  9.Lịch sử phát triển > R18 >

Kế toán muốn lập kế hoạch thu, chi của các hoạt động tài chính khác của xã

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán lập kế hoạch thu, chi của các hoạt động tài chính khác của xã.

2. Chi tiết thay đổi

Căn cứ vào các phát sinh của các TK 3361, 3362, 431, 711, 811 và kế hoạch thu, chi hoạt động tài chính khác cho năm tiếp theo để kế toán lập được kế hoạch thu chi hoạt động tài chính khác như sau:

1. Vào menu Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Kế hoạch thu chi hoạt động tài chính khác.

R18.2_KEHOACHTHUCHI_01

2. Nhấn Thêm.

3. Phần mềm mặc định Năm trên tham số là Năm hạch toán + 1. Anh/chị chọn năm lập kế hoạch thu chi hoạt động khác theo nhu cầu của đơn vị.

R18.2_KEHOACHTHUCHI_02

4. Nhấn Đồng ý.

5. Phần mềm lấy cột Ước thực hiện năm hạch toán là các phát sinh của TK 3361, 3362, 431, 711, 811 trên các chứng từ.

6. Anh/chị nhập tay Kế hoạch năm tiếp theo bao gồm Số trình HĐND, Số HĐND giao.

R18.2_KEHOACHTHUCHI_03

7. Nhấn Cất để hoàn thành.

8. Nhấn In để các báo cáo:

Biểu số 05: Tổng hợp kế hoạch thu, chi các hoạt động tài chính khác (TT số 344/2016/TT-BTC)

Biểu số 107: Kế hoạch thu, chi các hoạt động tài chính khác (TT số 343/2016/TT-BTC)

Biểu số 112: Kế hoạch thu, chi các hoạt động tài chính khác (TT số 343/2016/TT-BTC).

R18.2_KEHOACHTHUCHI_04

9.Ngoài ra, đơn vị có thể in các báo cáo liên quan khác, anh/chị vào menu Báo cáo\Báo cáo công khai hoặc Báo cáo ngân sách xã:

Biểu số 05: Tổng hợp kế hoạch thu, chi các hoạt động tài chính khác (TT số 344/2016/TT-BTC)

Biểu số 107: Kế hoạch thu, chi các hoạt động tài chính khác (TT số 343/2016/TT-BTC)

Biểu số 112: Kế hoạch thu, chi các hoạt động tài chính khác (TT số 343/2016/TT-BTC)

Biểu số 13: Tổng hợp kế hoạch thu, chi các hoạt động tài chính khác (TT số 344/2016/TT-BTC)

Biểu số 120: Thực hiện thu, chi các hoạt động tài chính khác (TT số 343/2016/TT-BTC)