Kế toán muốn in Biểu số 112/CKTC-NSNN: Kế hoạch thu, chi các hoạt động tài chính khác để công khai theo quy định

Navigation:  9.Lịch sử phát triển > R18 >

Kế toán muốn in Biểu số 112/CKTC-NSNN: Kế hoạch thu, chi các hoạt động tài chính khác để công khai theo quy định

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán in Biểu số 112: Kế hoạch thu, chi các hoạt động tài chính khác (TT số 343/2016/TT-BTC) để công khai theo quy định.

2. Chi tiết thay đổi

Căn cứ vào kế hoạch thu, chi hoạt động tài chính năm hạch toán + 1 và số phát sinh của tài khoản 3361, 3362, 431, 711, 811 có thông tin Hoạt động tài chính trong năm hạch toán để kế toán in được Biểu số 112: Kế hoạch thu, chi các hoạt động tài chính khác (TT số 343/2016/TT-BTC) như sau:

Cách 1: In tại màn hình Lập kế hoạch thu, chi hoạt động tài chính khác.

1. Trên màn hình Lập kế hoạch thu, chi hoạt động tài chính khác, nhấn In, chọn Biểu số 112: Kế hoạch thu, chi các hoạt động tài chính khác (TT số 343/2016/TT-BTC).

R18.2_KEHOACHTHUCHI_04

Cách 2: In tại menu Báo cáo.

1. Vào menu Báo cáo\Báo cáo ngân sách xã\Biểu số 112: Kế hoạch thu, chi các hoạt động tài chính khác (TT số 343/2016/TT-BTC).

2. Trên tham số báo cáo, phần mềm mặc định NămNăm hạch toán + 1.

R18.6_BIEU112_01

3. Nhấn Đồng ý. Phần mềm in Biểu số 112 như sau:

R18.6_BIEU112_02