Đơn vị muốn in Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng (Mẫu C2-03/NS) TT 77 chỉ hiển thị số dư tạm ứng của những tiểu mục đã thanh toán tạm ứng

Navigation:  9.Lịch sử phát triển > R18 >

Đơn vị muốn in Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng (Mẫu C2-03/NS) TT 77 chỉ hiển thị số dư tạm ứng của những tiểu mục đã thanh toán tạm ứng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán in Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước (Mẫu C2-03/NS) theo TT 77/2017/TT-BTC chỉ hiển thị số dư tạm ứng của những tiểu mục thanh toán tạm ứng.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R18, trên giấy đề nghị thanh toán tạm ứng chỉ in riêng theo từng nguồn, số dư tạm ứng hiển thị số dư của tất cả các nguồn, chương, khoản, tiểu mục lên. Kế toán phải xuất ra excel, xóa các dòng số dư thừa đi và tách thành nhiều giấy đề nghị thanh toán cho đúng với yêu cầu của kho bạc.

Kể từ phiên bản R18, trường hợp TK 1121 chi tiết theo MLNS thì khi in Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng (C2-03/NS theo thông tư 77) chỉ hiển thị số dư tạm ứng của tiểu mục được thanh toán tạm ứng. Ngoài ra, với dòng số dư tạm ứng và tiểu mục thanh toán tạm ứng có mục lục ngân sách giống nhau (Có chung nguồn, chương, khoản, tiểu mục) thì hiển thị trên cùng một dòng.

Cụ thể như sau:

1. Sau khi Lập bảng kê thanh toán tạm ứng, nhấn In, chọn Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước (TT số 77/2017/TT-BTC) hoặc Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước (TT số 77/2017/TT-BTC) (Mẫu tùy chỉnh).

R18.9_C203_01

2. Trên tham số báo cáo, tích chọn Chỉ hiển thị các tiểu mục thanh toán.

R18.9_C203_02

3. Nhấn Đồng ý.

R18.9_C203_03

4. Lưu ý: Để tùy chỉnh dòng thanh toán và dòng số dư hiển thị trên cùng 1 dòng thì anh/chị chọn in Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước (TT số 77/2017/TT-BTC) (Mẫu tùy chỉnh).

R18.9_C203_04