R17

Navigation:  9.Lịch sử phát triển >

R17

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các tính năng phát triển trong phiên bản R17 (Ngày phát hành: 03/07/2019)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.Cập nhật mức lương cơ sở mới theo Nghị quyết 70/2018/QH14

2.Cập nhật Phiếu đăng ký cập nhật GPSD theo mẫu MISA mới ban hành

3.Kế toán muốn nhanh chóng nâng cấp lên phiên bản mới nhất nằm trong thời gian bảo hành sản phẩm

4.Trường hợp có nhiều mẫu dự toán, kế toán muốn dễ dàng tạo được mẫu dự toán từ mẫu có sẵn mà không bị nhầm