Trường hợp GPSD của phần mềm sắp hết hạn hoặc đã hết hạn sử dụng, kế toán muốn nhanh chóng cập nhật được GPSD mới

Navigation:  9.Lịch sử phát triển > R18 >

Trường hợp GPSD của phần mềm sắp hết hạn hoặc đã hết hạn sử dụng, kế toán muốn nhanh chóng cập nhật được GPSD mới

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán có thể nhanh chóng cập nhật được GPSD mới để tiếp tục sử dụng phần mềm trong trường hợp GPSD của phần mềm sắp hết hạn hoặc đã hết hạn.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R18, khi GPSD của phần mềm sắp hết hạn hoặc đã hết hạn sử dụng mà đơn vị đã gia hạn và được cấp GPSD mới (được MISA cấp trên MISA Cloud Center) thì khi đăng nhập chương trình sẽ hiển thị thông báo như sau:

R18.8_GPSD_01

Anh/chị Kiểm tra lại các thông tin GPSD mới để phần mềm tự động áp dụng GPSD.

oNếu thông tin trên GPSD đã chính xác rồi thì nhấn Xác nhận thông tin GPSD để phần mềm tự động áp dụng GPSD => Phần mềm hiển thị thông báo Áp dụng GPSD thành công và thông tin chi tiết của GPSD.

R18.8_GPSD_02

Phần mềm sẽ tự động cập nhật GPSD tại Trợ giúp\Đặt hàng và đăng ký GPSD.

R18.8_GPSD_03

oNếu thông tin trên GPSD bị sai thì nhấn Sai thông tin GPSD thì nhấn Sai thông tin GPSD => phần mềm sẽ hiển thị thông báo không tự tìm được GPSD phù hợp.

Lúc này, anh/chị nhấn Đóng, trên phần mềm Bamboo, nhấn Trợ giúp\MISA Cloud Center để đăng nhập vào MISA Cloud Center.

Sau đó, thực hiện tải GPSD sử dụng về máy tính và cài đặt vào Bamboo.

R18.8_GPSD_04