Kế toán muốn Biểu số 11: Quyết toán chi ngân sách xã theo mục lục NSNN lấy được số chi chuyển nguồn trong trường hợp chuyển nguồn năm sau

Navigation:  9.Lịch sử phát triển > R23 >

Kế toán muốn Biểu số 11: Quyết toán chi ngân sách xã theo mục lục NSNN lấy được số chi chuyển nguồn trong trường hợp chuyển nguồn năm sau

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán in được Biểu số 11: Quyết toán chi ngân sách xã theo mục lục NSNN lấy được số chi chuyển nguồn trong trường hợp chuyển nguồn trong năm sau.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R23, chương trình mới chỉ đáp ứng trường hợp chuyển nguồn trong năm nay, chưa đáp ứng trường hợp chuyển nguồn trong năm trước.

Kể từ phiên bản R23, nếu có phát sinh chứng từ chi chuyển nguồn sang năm sau thì khi in Biểu số 11 thì chương trình sẽ in cả số chi chuyển nguồn.

1. Vào menu Báo cáo\Báo cáo ngân sách xã\Biểu số 11: Quyết toán chi ngân sách xã theo MLNS (TT số 344/2016/TT-BTC).

2. Tích chọn Bao gồm số chi chuyển nguồn trong năm sau.

R23-1-BIEU 11-01

3. Nhấn Đồng ý.

R23-1-BIEU 11-02