R23

Navigation:  9.Lịch sử phát triển >

R23

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tính năng phát triển trong phiên bản R23 (Ngày phát hành: 31/12/2019)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Kế toán muốn Biểu số 11: Quyết toán chi ngân sách xã theo mục lục NSNN lấy được số chi chuyển nguồn trong trường hợp chuyển nguồn năm sau

2. Kế toán muốn báo cáo quyết toán lên được số liệu khi có nghiệp vụ kết chuyển cuối năm

3. Kế toán muốn trên biểu số 08 và biểu số 09 (T 344) hiển thị số thứ tự của chỉ tiêu để biểu mẫu đẹp hơn

4. Kế toán muốn biết nguyên nhân sai lệch số dự toán đã sử dụng trong kỳ và số thực chi phát sinh trong kỳ

5. Kế toán muốn biết nguyên nhân sai sót cụ thể khi thiết lập công thức cho mẫu dự toán thu/chi theo NDKT

6. Khi thực hiện đối chiếu số dự toán và số kinh phí rút, sử dụng trong năm với kho bạc, kế toán muốn đối chiếu được theo từng đơn vị trực thuộc (chương)

7. Cải tiến MISA ID