Khi thực hiện đối chiếu số dự toán và số kinh phí rút, sử dụng trong năm với kho bạc, kế toán muốn đối chiếu được theo từng đơn vị trực thuộc (chương)

Navigation:  9.Lịch sử phát triển > R23 >

Khi thực hiện đối chiếu số dự toán và số kinh phí rút, sử dụng trong năm với kho bạc, kế toán muốn đối chiếu được theo từng đơn vị trực thuộc (chương)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán có thể đối chiếu được theo từng đơn vị trực thuộc (chương) khi thực hiện đối chiếu số dự toán và số kinh phí rút, sử dụng trong năm theo yêu cầu kiểm soát chi của kho bạc.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R23, phần mềm đang mặc định chương hiển thị trên báo cáo luôn là chương 805 - Chương chung của các đơn vị xã => Kế toán phải dùng công cụ sửa lại chương hiển thị đúng với chương thực tế phát sinh.

Kể từ phiên bản R23, phần mềm in Mẫu số 01, Mẫu số 02 theo Chương nào thì chỉ hiển thị số liệu của Chương đó.

Vào menu Báo cáo\Báo cáo kho bạc. Chọn in Mẫu số 01 hoặc Mẫu số 02.

Ví dụ in Mẫu số 01. Trên tham số báo cáo, chọn Chương cần in.

R23-6-in dung chuong-01

Nhấn Đồng ý. Chương trình chỉ lấy lên số liệu của chương được chọn trên tham số báo cáo.

R23-6-in dung chuong-02