Cải tiến MISA ID

Navigation:  9.Lịch sử phát triển > R23 >

Cải tiến MISA ID

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Cải tiến MISA để thuận tiện hơn cho khách hàng.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R23, sau khi xác thực thông tin cá nhân xong, đăng nhập dữ liệu trong phiên làm việc tiếp theo thì tên người dùng thay vào là số điện thoại để người dùng không phải nhập lại nữa.

R22_TH1_01

Trường hợp nhập tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác => chương trình hiển thị cảnh báo:

R22_TH2-01 new

 

Xem thêm hướng dẫn chi tiết đăng nhập bằng tài khoản MISA tại đây.