Kế toán muốn trên biểu số 08 và biểu số 09 (T 344) hiển thị số thứ tự của chỉ tiêu để biểu mẫu đẹp hơn

Navigation:  9.Lịch sử phát triển > R23 >

Kế toán muốn trên biểu số 08 và biểu số 09 (T 344) hiển thị số thứ tự của chỉ tiêu để biểu mẫu đẹp hơn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán in biểu số 08 và biểu số 09 (TT 344) hiển thị số thứ tự của chỉ tiêu để biểu mẫu đẹp hơn.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R23, trên Mẫu số 08: Báo cáo quyết toán thu theo NDKT đang không cho phép đánh số thứ tự, chỉ có tên chỉ tiêu nên nhìn báo cáo không đẹp.
Còn trên Mẫu số 09: Báo cáo quyết toán chi theo NDKT, đang tự động đánh số thứ tự cho một số chỉ tiêu cha như mẫu TT 344, các chỉ tiêu con không đánh số thứ tự, người dùng có thể tự sửa lại số thứ tự của chỉ tiêu trên chức năng "Thiết lập chỉ tiêu". Tuy nhiên, cách làm như vậy khá mất công, do đơn vị đã đánh số thứ tự đầy đủ khi lập mẫu dự toán đầu năm.

Kể từ phiên bản R23, chương trình cho phép hiển thị số thứ tự của chỉ tiêu giống trên mẫu dự toán đã thiết lập từ trước

- Mẫu 08:

1. Trên mẫu Dự toán thu theo NDKT (Mẫu TT 344/2016/TT-BTC) đang được thiết lập như sau:

R23-3-bieu 08-01

2. Vào menu Báo cáo\Báo cáo ngân sách xã, in Biểu số 08 => chương trình hiển thị số thứ tự chỉ tiêu như trên mẫu dự toán.

R23-3-bieu 08-02

- Mẫu 09:

1. Trên mẫu Dự toán chi theo NDKT (Mẫu TT 344/2016/TT-BTC) đang được thiết lập như sau:

R23-3-bieu 09-01

2. Vào menu Báo cáo\Báo cáo ngân sách xã, in Biểu số 09. Nhấn Thiết lập chỉ tiêu.

3. Tích chọn các chỉ tiêu sang phần Kết quả chọn để hiển thị lên báo cáo.

R23-3-bieu 09-02

4. Nhấn Đồng ý.

5. Trên tham số báo cáo, nhấn Đồng ý => chương trình hiển thị số thứ tự chỉ tiêu như trên mẫu dự toán và màn hình thiết lập chỉ tiêu.

R23-3-bieu 09-03