Kế toán muốn báo cáo quyết toán lên được số liệu khi có nghiệp vụ kết chuyển cuối năm

Navigation:  9.Lịch sử phát triển > R23 >

Kế toán muốn báo cáo quyết toán lên được số liệu khi có nghiệp vụ kết chuyển cuối năm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán in được báo cáo quyết toán lên được số liệu khi có nghiệp vụ kết chuyển cuối năm.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R23, Theo chế độ kế toán xã, tại ngày 31/12 của năm báo cáo, đơn vị cần kết chuyển số thu, chi ngân sách xã năm nay về năm trước. Sau đó kết chuyển sang TK 914 để xác định số kết dư ngân sách. Khi đó, các báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách xã sẽ không có số liệu.

Kể từ phiên bản R23, khi có chứng từ kết chuyển cuối năm thì vẫn in được các báo cáo quyết toán.

Ví dụ: in báo cáo B02ax: Báo cáo tổng hợp thu ngân sách xã theo nội dung kinh tế

R23-2-ket chuyen-01

Các báo cáo in được không bao gồm chứng từ kết chuyển cuối năm:

1.Báo cáo tài chính

1.B02ax: Báo cáo tổng hợp thu ngân sách xã theo nội dung kinh tế

2.B03c-X: Báo cáo tổng hợp quyết toán thu ngân sách xã theo nội dung kinh tế

3.B03-X: Bảng cân đối quyết toán ngân sách xã (Phần thu)

2.Báo cáo ngân sách xã

1.Biếu số 60: Cân đối quyết toán ngân sách địa phương

2.Biểu số 62: Quyết toán chi ngân sách địa phương

3.Biểu số 07: Biểu cân đối quyết toán ngân sách xã

4.Biểu số 08: Tổng hợp quyết toán thu ngân sách xã

5.Biểu số 09: Tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã

6.Biểu số 11: Quyết toán chi ngân sách xã theo MLNSNN

3.Báo cáo công khai

1.Biểu số 113: Cân đối ngân sách xã

2.Biểu số 114: Ước thực hiện thu ngân sách xã

3.Biểu số 115: Ước thực hiện chi ngân sách xã

4.Biểu số 116: Cân đối quyết toán ngân sách xã

5.Biểu số 117: Quyết toán thu ngân sách xã

6.Biểu số 118: Quyết toán chi ngân sách xã