Kế toán muốn in báo cáo Mẫu biểu số 62: Quyết toán chi ngân sách địa phương theo TT 342/2016/TT-BTC

Navigation:  9.Lịch sử phát triển > R16 >

Kế toán muốn in báo cáo Mẫu biểu số 62: Quyết toán chi ngân sách địa phương theo TT 342/2016/TT-BTC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán in được Mẫu biểu số 62: Quyết toán chi ngân sách địa phương theo TT 342/2016/TT-BTC.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R16, căn cứ vào dự toán chi theo MLNS và số phát sinh của các TK 8142 theo MLNS để kế toán đơn vị có thể in được Mẫu biểu số 62: Quyết toán chi ngân sách địa phương theo TT 342/2016/TT-BTC.

Chi tiết như sau:

o Đơn vị lập Dự toán chi đầu năm theo mục lục ngân sách. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

R16.1_Mau_bieu_62_01

o Trong kỳ, đơn vị có phát sinh các chứng từ chi hạch toán TK 8142 hoặc chi chuyển nguồn hạch toán TK 8141 theo MLNS.

o Để in báo cáo, anh/chị chọn menu Báo cáo\Báo cáo ngân sách xã\Mẫu biểu số 62: Quyết toán chi ngân sách địa phương (TT số 342/2016/TT-BTC).

Trên tham số báo cáo, chọn kỳ báo cáo.

R16.1_Mau_bieu_62_02

Nhấn Đồng ý.

R16.1_Mau_bieu_62_03