Kế toán muốn in Sổ nhật ký thu chi quỹ tiền mặt hiển thị đúng số dư theo từng chứng từ

Navigation:  9.Lịch sử phát triển > R16 >

Kế toán muốn in Sổ nhật ký thu chi quỹ tiền mặt hiển thị đúng số dư theo từng chứng từ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán in được Sổ Nhật ký thu chi quỹ tiền mặt bao gồm cả tháng chỉnh lý hiển thị đúng số dư theo từng chứng từ để phục vụ quyết toán cuối năm.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R16, chương trình đang cho phép in Sổ nhật ký thu chi quỹ tiền mặt bao gồm tháng chỉnh lý nhưng số dư theo từng chứng từ đang hiển thị chưa đúng.

Kể từ phiên bản R16, căn cứ vào các chứng từ có phát sinh Nợ, phát sinh Có tài khoản 111x có ngày hạch toán thuộc kỳ báo cáo để phần mềm in Sổ Nhật ký thu chi quỹ tiền mặt hiển thị đúng số dư theo từng chứng từ.

Để in Sổ nhật ký thu chi quỹ tiền mặt, thực hiện như sau:

o Vào menu Báo cáo\Tiền mặt, tiền gửi\S02b-X: Sổ nhật ký thu, chi quỹ tiền mặt.

o Khai báo tham số báo cáo:

Chọn kỳ báo cáo.

Tích chọn quỹ tiền (nếu TK có chi tiết theo quỹ tiền).

Chọn mẫu báo cáo

R16.2_So nhat ky TM_01

o Nhấn Đồng ý.

R16.2_So nhat ky TM_02