*Tính năng mới:

1.Quản lý mã dự phòng

2.Cho phép lấy ngày hạch toán của Chứng từ hạch toán chi phí lương, Chứng từ hạch toán bảo hiểm theo ngày hạch toán của Chứng từ chuyển khoản kho bạc

*Chi tiết thay đổi:

1. Quản lý mã dự phòng

Trên phiên bản R5, phần mềm bổ sung tính năng quản lý Mã dự phòng, đáp ứng nhu cầu sử dụng Mã dự phòng của một số đơn vị như Sở Tài chính Tây Ninh, v.v...

Chi tiết thay đổi:

Để thực hiện chức năng này, anh/chị vào Hệ thống\Tùy chọn. Trên cửa sổ Tùy chọn, anh/chị chọn mục 3. Tùy chọn nghiệp vụ, tích chọn Theo dõi mã dự phòng, nhấn Đồng ý.

R5_MDP_01

Thông tin Mã dự phòng sẽ được hiển thị trên các màn hình chứng từ khi hạch toán, ví dụ: chứng từ Chuyển khoản kho bạc, Phiếu thu tiền....

R5.15

Để theo dõi, quản lý danh mục Mã dự phòng, anh/chị vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Mã dự phòng

R5_MDP_03

Xem thêm hướng dẫn chi tiết nghiệp vụ Mã dự phòng tại đây.

2. Cho phép lấy ngày hạch toán của Chứng từ hạch toán chi phí lương, Chứng từ hạch toán bảo hiểm theo ngày hạch toán của Chứng từ chuyển khoản kho bạc

Trên phiên bản R5, khi sinh chứng từ Hạch toán chi phí lương, chứng từ Hạch toán bảo hiểm sinh ra từ chức năng Tiện ích\Chuyển khoản kho bạc, phần mềm tự động lấy Ngày hạch toán, Ngày chứng từ của chứng từ Hạch toán chi phí lương, Hạch toán bảo hiểm theo Ngày hạch toán, Ngày chứng từ của chứng từ Chuyển khoản kho bạc.

Chi tiết thay đổi:

Tại chứng từ Chuyển khoản kho bạc, anh/chị vào Tiện ích\Sinh chứng từ hạch toán chi phí lương hoặc Sinh chứng từ hạch toán bảo hiểm.

R5_CKKB_01

Ngày hạch toán, Ngày chứng từ trên chứng từ Hạch toán chi phí lương, Hạch toán bảo hiểm được lấy theo Ngày hạch toán, Ngày chứng từ của chứng từ Chuyển khoản kho bạc.

R5_CKKB_02